www.SAMURAJ-cz.com 

29.01.2023 Zdislava Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Veeam Backup & Replication - Backup Copy Job a WAN akcelerace

Pondělí, 22.08.2022 16:15 | Samuraj - Petr Bouška |
Šestý díl mého seznamování se zálohovacím řešením Veeam. Stručně popisuje oblast, která je dobře popsána i v oficiální dokumentaci. Vytvoření a fungování úlohy pro kopírování záloh (Backup Copy Job) na jiné úložiště záloh, které může být v jiné lokalitě. Pokud jde komunikace přes WAN (obecně pomalejší linku), tak můžeme využít komponentu WAN akcelerátor (WAN Accelerator).

Pozn.: Popis v článku vychází z Veeam Backup & Replication 11a, licencováno pomocí Veeam Universal License (VUL), tedy obdoba Enterprise Plus.

Backup Copy

Zálohy a pravidlo 3-2-1

Hlavním účelem zálohování je ochrana dat před katastrofami a selháním virtuálních nebo fyzických strojů. Zálohování musí také nabídnout funkční, kvalitní a dostatečně rychlou obnovu dat.

Obecně se doporučuje využívat pravidlo 3-2-1. Produkční data zálohujeme ve stejné lokalitě (on-site), na jiné úložiště, aby byla možná rychlá obnova. Tuto zálohuje kopírujeme do jiné lokality (off-site), abychom měli data dostupná při závažné katastrofě, která by postihla celé datové centrum. Jako úložiště můžeme využít také cloud.

Stručně o Backup Copy

Pro vytvoření kopií záloh nabízí Veeam Backup & Replication úlohu Backup Copy. Ta umožňuje vytvořit několik instancí stejných zálohovaných dat na různých místech, buď ve stejné lokalitě nebo v jiné. Kopie záloh mají stejný formát jako zálohy vytvořené pomocí Backup Job. Zjednodušeně řečeno, data se z jednoho úložiště kopírují (synchronizují) do jiného podle nastavených pravidel.

Pro kopii záloh definujeme vlastní retenci (zásady uchování), abychom zachovali požadovaný počet bodu obnovení. A případně GFS retenci (zásady dlouhodobého uchovávání) uložení plných záloh pro účely archivace.

Princip fungování

 • úlohy jsou děleny podle typu zdroje zálohování (platformy) a může obsahovat pouze objekty stejného typu (VM VMware, VM Hyper-V, Windows computer, Application apod.)
 • pro přenos se využívá zdrojový a cílový Veeam Data Mover (buď na Repository nebo Gateway serveru), případně ještě WAN accelerator
 • pro VM Backup Copy Job se připojuje k virtualizačním serverům a shromažďuje informace o VM, jejichž body obnovení chceme kopírovat

První Backup Copy běh

 • vytvoří Full Backup, další jsou přírůstkové, využívá se Forever Forward Incremental
 • poprvé se kopírují datové bloky, které jsou potřeba k vytvoření plné zálohy nejnovějšího stavu (mohou se tedy číst data z více souborů zálohovacího řetězce)
 • data se přenáší do cílového úložiště (využívá se komprese, deduplikace, případně WAN akcelerace), kde se zapisují do záložního souboru (Backup File)

Každý další Backup Copy běh

 • když se ve zdrojovém úložišti objeví nový Restore Point, tak se kopírují pouze přírůstkové změny (mezi předchozím a aktuálním během úlohy) z nejnovějšího Restore Point (může být Full nebo Incremental)
 • pokud je poslední soubor přírůstkový, tedy využívá se metoda Forward Incremental nebo Forever Forward Incremental, tak Backup Copy Job pracuje výrazně rychleji

Režimy kopírování - Copy Mode

 • Immediate copy (okamžitá kopie, zrcadlení) - pro zvolený zdrojový Backup Job kopíruje každý Restore Point hned, jak se objeví v úložišti, kopíruje všechny zálohy, včetně záloh transakčních logů
 • Periodic copy (periodická kopie) - běžnější, kopíruje poslední dostupný Restore Point jednou v zadaném intervalu (Backup Copy Interval - na začátku intervalu se podívá, zda je k dispozici nový Restore Point, pokud ne, tak čeká až vznikne), můžeme zvolit pouze určité stroje (VM), které se kopírují

Počáteční synchronizace (úvodní přenos dat)

Pro vytvoření počáteční kopie dat (Full Backup) v cílovém úložišti můžeme využít offline přenos (Seeding). Pokud jsou data příliš velká, linka pomalá a nestihla by se přenést po síti. Data přeneseme na cílové úložiště a následně využijeme mapování (Backup Copy Job Mapping).

Pozn.: Oficiální návod uvádí níže popsaný postup, kdy pomocí Backup Copy Job vytvoříme kopii záloh, kterou následně přesuneme do cellového úložiště. Jiná část dokumentace uvádí, že úlohu můžeme mapovat na zálohu vzniklou pomocí Backup Job nebo Backup Copy Job. Mělo by tedy jít tuto část přeskočit a rovnou zkopírovat určitou zálohu (pokud má stejný obsah, který chceme mít kopírovaný).

 • vytvoříme Backup Copy Job (musíme použít režim kopírování, který chceme cílově využívat)
  • přidáme zdroje, které chceme kopírovat
  • jako cílové úložiště zvolíme nějaké místní Backup Repository, kde se připraví soubory pro přenos
 • spustíme Backup Copy Job, aby se vytvořil soubor s Full Backup (mohou se vytvořit, a zkopírovat, i přírůstkové zálohy)
 • přesuneme složku se zálohou (soubory VBK, VBM, případně VIB) do cílového úložiště záloh
 • znovu naskenujeme cílové úložiště
  • Backup Infrastructure - Backup Repositories - na úložišti volba Rescan
 • namapujeme zálohu na Backup Copy Job
  • Home - Jobs, na úloze vytvořené na začátku zvolíme Edit
  • na záložce Target zvolíme Map backup
  • vybereme zálohu, dokončíme průvodce (Next) a potvrdíme Apply
 • nastartujeme kopírovací úlohu
  • klikneme pravým tlačítkem na úlohu a zvolíme Sync Now

Propojení Backup Job na Backup Copy Job

V nastavení Backup Job můžeme na záložce Storage využít volbu Configure secondary destination for this job. V kroku Secondary Target pak můžeme přidat určitý existující Backup Copy Job. Tím se automaticky upraví Backup Copy Job a jako zdroj dat se nastaví Backup Job. Zajistíme ukládání záloh v sekundárním úložišti.

Backup Copy Job - úloha kopie zálohy

Úlohu můžeme vytvořit z menu záložky Home volba Backup Copy Job. Volíme typ úlohy podle platformy. Jedna úloha může zpracovávat jeden nebo více strojů stejné platformy. Stroje se zpracovávají paralelně.

Veeam Backup & Replication - Backup Copy Job

Při vytváření nebo editaci úlohy procházíme průvodce a na několika záložkách nastavujeme různé parametry. Stručný popis položek:

 • Job
  • Name - každá úloha musí mít unikátní název
  • Copy Mode - volíme Immediate nebo Periodic
Veeam Backup & Replication - Backup Copy Job - Job
 • Objects - vybíráme úlohy (workloads), jejichž body obnovení chceme kopírovat do cílového úložiště, možnosti se liší podle režimu kopírování, vybíráme zdrojový kontejner objektů (Source Object Container) z
  • Infrastructure (Periodic) - (pouze pro VM Backup Copy Job) vybíráme VM nebo VM kontejner z celé virtuální infrastruktury, Restore Point se hledá mezi všemi zálohami (pokud VM zálohujeme více úlohami), použije se nejnovější, můžeme omezit na určitá úložiště záloh (Source)
  • Backups (Periodic) - obdoba Infrastructure, ale vybíráme VM nebo stroj uvnitř určité existující zálohy
  • Jobs (Periodic, Immediate) - vybíráme určitou úlohu, kopíruje se celý její Restore Point
  • Repositories (Immediate) - vybíráme určité úložiště záloh, kopíruje všechny Restore Point stejné platformy jako je Backup Copy Job
Veeam Backup & Replication - Backup Copy Job - Objects
 • Target
  • Backup repository - určujeme cílové úložiště záloh, (pomocí Map backup můžeme úlohu namapovat na existující zálohy)
  • Retention Policy - nastavujeme politiky uchovávání (kolik bodů obnovy nebo dní chceme uchovat)
  • GFS - můžeme nastavit zásady dlouhodobého uchovávání pro archivaci
  • Advanced - Maintenance - můžeme naplánovat pravidelné provádění údržby, kontrolu posledního Restore Point - Perform backup files health check a údržbu Full Backup, pokud neprovádíme pravidelně aktivní plnou zálohu, jde o smazání odstraněného VM ze záloh (když bylo VM smazáno nebo vyjmuto ze zálohování) - Remove deleted items data after a defragmentaci a zhutnění (vytvoří novou plnou zálohu, do které kopíruje data, můžeme použít pouze, když nepoužíváme GFS) - Defragment and compact full backup file
  • Advanced - Storage - nastavení redukce dat - deduplikace, komprese a šifrování záloh
  • Advanced - Notifications - nastavení upozornění při dokončení úlohy (můžeme nastavit globálně nebo zde pro úlohu) - SNMP, email
  • Advanced - Scripts - můžeme spouštět vlastní skripty před a/nebo po úloze
Veeam Backup & Replication - Backup Copy Job - Target
 • Data Transfer - volíme, jak se přenáší zálohovaná data
  • Direct - přímo ze zdrojového na cílové úložiště, vhodné pro kopie ve stejné lokalitě
  • Through built-in WAN accelerators - musíme nejprve nasadit WAN akcelerátor do zdrojové i cílové lokality, ten se využije pro ušetření pásma při přenosu
Veeam Backup & Replication - Backup Copy Job - Data Transfer
 • Schedule - definujeme časové okno pro kopírování (Backup Copy Window), můžeme určit zakázané hodiny, kdy se nesmí přenášet data mezi úložišti (transformace dat na úložišti probíhat může)
Veeam Backup & Replication - Backup Copy Job - Schedule

WAN Acceleration

 • podrobná dokumentace WAN Accelerators
 • Veeam technologie zaměřená na Veeam úlohy (zálohy), která optimalizuje přenos dat do vzdálených lokalit
 • pro použití potřebujeme dva Windows servery (zdrojový a cílový), kde nasadíme WAN Accelerator
 • provádí deduplikaci (Global data deduplication, Variable block size deduplication), kompresi, přenos ve více streamech, kešování
 • optimalizuje využití sítě, ale využívá (zatěžuje) ostatní komponenty (CPU, RAM, disk)

High bandwidth mode

 • pro linky o rychlosti 100 Mbps až 1 Gbps se doporučuje použít High bandwidth mode
 • nepoužívá Global cache, využívá rychlejší kompresní metody, stále ušetří pásmo oproti přímému režimu (nad 1 Gbps již nemá význam)
 • musí se zapnout na obou stranách

WAN Accelerator

 • zdrojový Data Mover komunikuje se zdrojovým WAN Accelerator, který posílá data na cílový WAN Accelerator, ten je předává na cílový Data Mover
 • více je zatěžován zdrojový akcelerátor, je podporováno připojení více zdrojových akcelerátorů (i z jedné lokality) k jednomu cílovému
 • zdrojový akcelerátor zpracovává úlohy (VM disky) postupně po jednom
 • na serveru se vytvoří složka VeeamWAN s podsložkami Digests a GlobalCache
 • zdrojový akcelerátor vytváří a ukládá digest soubory (výběr) pro každý zpracovaný VM disk, uchovává 2 kopie těchto souborů, velikost souboru je cca 2 % velikosti disku pro Low bandwidth mode (5 TB = 100 GB) a 1 % High bandwidth mode (5 TB = 50 GB)
 • pro Low bandwidth mode se vytváří Global Cache, na cílovém akcelerátoru bychom měli nastavit 10 GB pro každý typ operačního systému, na zdrojovém zabírá zhruba 2 % nastavené hodnoty pro cíl, detailní informace WAN Accelerator Sizing

Nasazení a konfigurace WAN Accelerator

Roli WAN Accelerator můžeme nasadit na fyzický nebo virtuální 64bitový Microsoft Windows server, který je přidaný mezi spravované servery (Managed Servers). Server již může mít jinou komponentu (roli), jako Backup Proxy či Backup Repository. WAN Accelerator přidáme z pohledu Backup Infrastructure, položka WAN Accelerators a volba Add WAN Accelerator.

 • Server - jako hlavní volíme server, který se použije pro WAN Accelerator
  • Traffic port - můžeme změnit defaultní TCP port 6165
  • Streams - počet spojení pro přenos dat mezi akcelerátory, default je 5 TCP vláken, pro linky s vysokou latencí je výhodné zvýšit počet, aby se dosáhlo vyšší přenosové rychlosti (plného využití pásma)
  • High bandwidth mode
Veeam Backup & Replication - WAN Accelerator - Server
 • Cache - určujeme cestu ke složce, kde se ukládají soubory služby a Global Cache data, když jsou oba akcelerátory v High bandwidth mode, tak se Global Cache nepoužívá, přesto musíme zadat velikost a musíme počítat, aby byl na disku dostatek volného místa, zadaná velikost Cache size je pro každý zdrojový akcelerátor
Veeam Backup & Replication - WAN Accelerator - Cache
 • Review - pro WAN Accelerator jsou potřeba dvě komponenty (Veeam Data Mover - Transport a Veeam WAN Accelerator Service), vidíme, zda jsou již na serveru instalovány nebo se provede instalace v kroku Apply

Po nasazení cílového akcelerátoru, a přiřazení k Backup Copy Job, se doporučuje využít funkci Populate cache (klikneme na něj pravým tlačítkem). Následně zvolíme úložiště (Source Backup Repositories), doporučuje se volit úložiště ve stejné lokalitě jako je cílový akcelerátor. V něm se vyhledají různé typy OS a přenesou datové bloky do keše.

zobrazeno: 788krát | Komentáře [1]

Autor:

Související články:

Zálohování - Backup

Články věnující zálohování (Backup), replikaci (Replication) a obnově (Restore) dat. Tedy ochraně dat (Data Protection) pomocí záložních kopií a obnově po havárii (Disaster Recovery).

Pokud se Vám článek líbil, tak mne potěšíte, když uložíte odkaz na některý server:

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

 1. [1] Daniel

  Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli je možné připojit záložní server pomocí veřejné IP adresy.

  Chceme s kolegou zálohovat data na vzdálený server avšak nám to hází chyby.

  Středa, 11.01.2023 15:23 | odpovědět
Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách