www.SAMURAJ-cz.com 

23.02.2024 Svatopluk Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

PowerShell pro Azure AD, Exchange Online, práce s licencemi

Čtvrtek, 22.10.2020 09:07 | Samuraj - Petr Bouška |
Tento článek jsou pouze moje poznámky. Obsahuje stručné informace o použití PowerShellu pro získání informací o uživatelích v Azure AD a schránkách v Exchange Online (EXO). Dále se věnuje práci s licencemi a různým hromadným operacím. Popisuje možnost odebrání (zablokování) určité služby, jako je Exchange Online nebo Teams. Na závěr jsou tyto informace použity k vyřešení problému, kdy uživatel se schránkou v on-premises má druhou schránku v EXO.

Pozn.: Nejsem odborník na tuto oblast a další postupy nemusí být optimální, ale jsou funkční. Nestudoval jsem, zda je vhodnější využití Azure Active Directory PowerShell for Graph (AzureAD) nebo Microsoft Azure Active Directory Module for Windows PowerShell (MSOnline). Nebo něco jiného a používám oboje. Podobně pro Exchange Online doporučené využití EXO V2 module cmdletů.

PowerShell informace o účtech

Určité informace nám poskytnou PowerSehll dotazy do Active Directory. Více užitečné jsou rozšíření pro Exchange. Příkazy jsou stejné pro on-premises Exchange i Exchange Online (EXO), ale některé parametry a nastavení jsou pouze pro jedno prostředí. Pro Exchange Online (EXO) Microsoft doporučuje používat pro většinou příkazů novou variantu s předponou EXO, například Get-EXOMailbox.

on-premises PowerShell ActiveDirectory

Active Directory module for Windows PowerShell

U uživatele v Active Directory si můžeme zobrazit Exchange atributy.

Get-ADUser novy -Properties * | FL UserPrincipalName, msExch*, proxyAddresses

Online PowerShell AzureAD

Azure Active Directory PowerShell

Pomocí AzureAD příkazů moc atributů ohledně pošty neuvidíme.

Install-Module -Name AzureAD
Connect-AzureAD

Get-AzureADUser -ObjectId bouska@firma.cz | FL UserPrincipalName, Mail, ProxyAddresses
Get-AzureADUserExtension -ObjectId bouska@firma.cz

Azure Active Directory (MSOnline) 

Install-Module -Name MSOnline
Connect-MsolService

Get-MsolUser -UserPrincipalName bouska@firma.cz

on-premises Exchange Management Shell

Exchange Server PowerShell (Exchange Management Shell)

Get-Mailbox -Identity novy@firma.cz | FL PrimarySmtpAddress, ExchangeGuid, Database, RecipientType
Get-Recipient -Identity novy@firma.cz | FL PrimarySmtpAddress, ExchangeGuid, Database, RecipientType
Get-MailboxLocation -Identity novy@firma.cz | FL MailboxGuid, MailboxLocationType, DatabaseLocation
Get-RemoteMailbox
Get-MailUser
Get-User pokus@firma.cz | Select Name, *Recipient*

Exchange Online Management

Connect to Exchange Online PowerShell

Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement -RequiredVersion 1.0.1
Import-Module ExchangeOnlineManagement
Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName admin@firma.cz -ShowProgress $true

Get-User pokus@firma.cz | Select Name, *Recipient*
Get-Mailbox -Identity pokus@firma.cz | FL PrimarySmtpAddress, ExchangeGuid, Database, RecipientType
Get-EXOMailbox -Identity pokus@firma.cz
Get-EXORecipient | FT Name, Reci*

Microsoft 365 a práce s licencemi

Jak pracovat s přiřazováním a odebíráním licencí, nebo jen služeb/aplikací, se můžeme inspirovat v různých článcích.

Častěji se v příkladech využívá Microsoft Azure Active Directory Module for Windows PowerShell (MSOnline), i když je možné využít oboje.

Install-Module -Name MSOnline
Connect-MsolService

Předplatné, licenční plány a služby

Microsoft 365 Subscription (předplatné) obsahuje licenční plány (Licensing plans), které definují služby dostupné pro uživatele. Služby (Services), nebo také plány služeb (Service Plans), jsou produkty (aplikace), funkce a schopnosti dostupné v licenčním plánu. Každý licenční plán obsahuje určitý počet koupených licencí (Licenses). Ty přiřazujeme jednotlivým uživatelům.

V příkazech využíváme SkuPartNumber (LicensingPlan). Kompletní seznam, spolu se jmény licenčních plánů, se nachází v tabulce Product names and service plan identifiers for licensing (se kterou se dost těžko pracuje). Některé rozšířené příklady jsou

 • ENTERPRISEPACK - Office 365 E3
 • ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF - Office 365 E5 without Audio Conferencing
 • O365_BUSINESS_PREMIUM - Microsoft 365 Business Standard
 • O365_BUSINESS_ESSENTIALS - Microsoft 365 Business Basic
 • SPE_E3 - Microsoft 365 E3
 • SPE_E5 - Microsoft 365 E5

Někde se pracuje s AccountSkuId, což je jméno tenantu (organizace) spolu s licenčním plánem, např. firma:ENTERPRISEPACK.

licenčním plánu se nachází služby, nebo plány služeb, jako je

 • TEAMS1 - Microsoft Teams
 • EXCHANGE_S_STANDARD - Exchange Online Plan 1
 • EXCHANGE_S_ENTERPRISE - Exchange Online Plan 2
 • MCOSTANDARD - Skype for Business Online
 • OFFICESUBSCRIPTION - Microsoft 365 Apps for enterprise
 • INTUNE_A - Microsoft Intune
 • INTUNE_O365 - Mobile Device Management for Office 365

Informace o licencích, službách a uživatelích

Seznam dostupných licenčních plánů (Licensing plans) a počty licencí (Licenses)

PS C:\> Get-MsolAccountSku

AccountSkuId          ActiveUnits WarningUnits ConsumedUnits
------------          ----------- ------------ -------------
firmatest:ENTERPRISEPACK    0      25      0      
firmatest:O365_BUSINESS_PREMIUM 25     0      6      
firmatest:TEAMS_EXPLORATORY   100     0      1      

Seznam přiřazených licencí uživateli

PS C:\> (Get-MsolUser -UserPrincipalName bouska@firma.cz).Licenses

ExtensionData     : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject
AccountSku       : Microsoft.Online.Administration.AccountSkuIdentifier
AccountSkuId      : firmatest:O365_BUSINESS_PREMIUM
GroupsAssigningLicense : {}
ServiceStatus     : {Microsoft.Online.Administration.ServiceStatus, Microsoft.Online.Administration.ServiceStatus,
Microsoft.Online.Administration.ServiceStatus...}

PS C:\> (Get-MsolUser -UserPrincipalName bouska@firma.cz).Licenses.Accountsku.Skupartnumber
O365_BUSINESS_PREMIUM

Seznam služeb v daném licenčním plánu firmy

PS C:\> (Get-MsolAccountSku | where {$_.AccountSkuId -eq "firma:ENTERPRISEPACK"}).ServiceStatus

ServicePlan         ProvisioningStatus
-----------         ------------------
POWER_VIRTUAL_AGENTS_O365_P2 Success      
CDS_O365_P2         Success      
PROJECT_O365_P2       Success      
DYN365_CDS_O365_P2      Success      
MICROSOFTBOOKINGS      Success      
KAIZALA_O365_P3       Success      
MICROSOFT_SEARCH       Success      
WHITEBOARD_PLAN2       Success      
MIP_S_CLP1          Success      
MYANALYTICS_P2        Success      
BPOS_S_TODO_2        Success      
FORMS_PLAN_E3        Success      
STREAM_O365_E3        Success      
Deskless           Success      
FLOW_O365_P2         Success      
POWERAPPS_O365_P2      Success      
TEAMS1            Success      
PROJECTWORKMANAGEMENT    Success      
SWAY             Success      
INTUNE_O365         Success      
YAMMER_ENTERPRISE      Success      
RMS_S_ENTERPRISE       Success      
OFFICESUBSCRIPTION      Success      
MCOSTANDARD         Success      
SHAREPOINTWAC        Success      
SHAREPOINTENTERPRISE     Success      
EXCHANGE_S_ENTERPRISE    Success      

Seznam služeb, ke kterým má daný uživatel přístup

PS C:\> (Get-MsolUser -UserPrincipalName bouska@firma.cz).Licenses.ServiceStatus

ServicePlan           ProvisioningStatus 
-----------           ------------------ 
POWER_VIRTUAL_AGENTS_O365_P2  Success      
CDS_O365_P2           Success      
PROJECT_O365_P2         Success      
DYN365_CDS_O365_P2       Success      
MICROSOFT_SEARCH        PendingProvisioning
WHITEBOARD_PLAN1        Success      
MYANALYTICS_P2         Success      
DYN365BC_MS_INVOICING      Success      
KAIZALA_O365_P2         Success      
STREAM_O365_SMB         Success      
Deskless            Success      
BPOS_S_TODO_1          Success      
MICROSOFTBOOKINGS        Success      
FORMS_PLAN_E1          Success      
FLOW_O365_P1          Success      
POWERAPPS_O365_P1        Success      
O365_SB_Relationship_Management Success      
TEAMS1             Success      
PROJECTWORKMANAGEMENT      Success      
SWAY              Success      
INTUNE_O365           PendingActivation 
SHAREPOINTWAC          Success      
OFFICE_BUSINESS         Success      
YAMMER_ENTERPRISE        Success      
EXCHANGE_S_STANDARD       Success      
MCOSTANDARD           Success      
SHAREPOINTSTANDARD       Success   

Seznam uživatelů, kteří mají přiřazenu licenci Office 365 E3 (ENTERPRISEPACK)

Get-MsolUser | Where-Object {$_.Licenses.AccountSku.SkuPartNumber -eq "ENTERPRISEPACK" -and $_.IsLicensed -eq $True}

Seznam dostupných licenčních plánů a jejich služeb

foreach($sku in (Get-MsolAccountSku)) { 
 foreach($sp in $sku.ServiceStatus) { 
  New-Object -TypeName PSObject -Property @{"AccountSkuId"=$sku.AccountSkuId;"ServicePlan"=$sp.ServicePlan.ServiceName} 
 }
}

Seznam dostupných licenčních plánů, kde se nachází určitá služba

PS C:\> foreach($sku in (Get-MsolAccountSku)) { 
 foreach($sp in $sku.ServiceStatus | where {$_.ServicePlan.ServiceName -like "INTUNE*"}) { 
  New-Object -TypeName PSObject -Property @{"AccountSkuId"=$sku.AccountSkuId;"ServicePlan"=$sp.ServicePlan.ServiceName} 
 }
}

ServicePlan AccountSkuId             
----------- ------------             
INTUNE_O365 firma:ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF
INTUNE_A  firma:SPE_E5           
INTUNE_O365 firma:SPE_E5           
INTUNE_A  firma:SPE_E3           
INTUNE_O365 firma:SPE_E3           
INTUNE_O365 ccfirma:O365_BUSINESS_ESSENTIALS  

Přiřazování a odebírání licencí

Přiřazení licence uživateli

Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName bouska@firma.cz -AddLicenses "firma:ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF"

Aby bylo možno přiřadit uživateli licenci, tak musí mít účet nastavenu UsageLocation na validní kód země

Set-MsolUser -UserPrincipalName bouska@firma.cz -UsageLocation CZ

Odebrání licence uživateli

Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName bouska@firma.cz -RemoveLicenses "firma:ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF"

Nahrazení jedné licence jinou (proběhne jako jedna operace)

Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName bouska@firma.cz -AddLicenses "firma:ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF" `
 -RemoveLicenses "firma:ENTERPRISEPACK"

Odstranění služby z licence

Můžeme vytvořit speciální licenční objekt, kde vypneme určitou službu

$lic = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId "firma:ENTERPRISEPACK" -DisabledPlans "EXCHANGE_S_ENTERPRISE"

Vypnout můžeme i více služeb (někdy je to podmínka, protože mají služby vzájemnou vazbu)

$lic = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId "firma:ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF" `
 -DisabledPlans "EXCHANGE_S_ENTERPRISE", "THREAT_INTELLIGENCE", "EXCHANGE_ANALYTICS"

Ten pak můžeme nastavit na uživatele

Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName bouska@firma.cz -LicenseOptions $lic

Pokud chceme opět všechny služby povolit

$lic = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId "firma:ENTERPRISEPACK"
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName bouska@firma.cz -LicenseOptions $lic

Hromadné operace - seznam uživatelů

Abychom provedli stejné nastavení pro více uživatelů, tak potřebujeme získat jejich seznam. Můžeme si uživatele vypsat dle určitých společných parametrů a aplikovat nějaký příkaz. Nebo můžeme vytvořit textový soubor, ať nějakým výstupem nebo ručně, kde můžeme kontrolovat jeho obsah.

Seznam uživatelů podle oddělení

Get-MsolUser -All -Department "správa IS" | Select UserPrincipalName

Seznam uživatelů s přiřazenou licencí (Office 365 E3) synchronizovaných z on-premises do cloudu

Get-MsolUser -Synchronized | Where-Object {$_.Licenses.AccountSku.SkuPartNumber -eq "ENTERPRISEPACK" -and $_.IsLicensed -eq $True} |
 Sort-Object UserPrincipalName | Select-Object UserPrincipalName

Seznam uživatelů se schránkou v cloudu synchronizovaných z on-premises

Get-User | Where-Object {$_.RecipientTypeDetails -eq "UserMailbox" -and $_.IsDirSynced } | Sort-Object UserPrincipalName |
 Select-Object UserPrincipalName

Seznam uživatelů se schránkou v cloudu, přiřazenou licencí (Office 365 E5 without Audio Conferencing), synchronizovaných z on-premises

Get-MsolUser -Synchronized | Where-Object {$_.Licenses.AccountSku.SkuPartNumber -eq "ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF" `
 -and $_.IsLicensed -eq $True -and (Get-User $_.UserPrincipalName).RecipientTypeDetails -eq "UserMailbox" } |
 Sort-Object UserPrincipalName | Select-Object UserPrincipalName

Hromadné operace s licencemi nad uživateli

Pokud si seznam uživatelů (jejich UserPrincipalName) uložíme do textového souboru accounts.txt, tak jej můžeme využít v různých příkazech a nastavení aplikovat na všechny uživatele v seznamu.

Pouze výpis obsahu souboru (po řádcích)

Get-Content "d:\accounts.txt" | foreach {$_}

Informace o typu příjemce (zda má schránku)

Get-Content "d:\accounts.txt" | foreach {Get-User $_ | Select Name,*Recipient*}

Nastavení licenčního objektu (odebrání služby) na uživatele ze souboru

Get-Content "d:\accounts.txt" | foreach {Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_ -LicenseOptions $lic}

Seznam uživatelů a jejich přiřazených licencí

Get-Content "d:\accounts.txt" | foreach {$_; (Get-MsolUser -UserPrincipalName $_).Licenses.Accountsku.Skupartnumber}

Nastavení UsageLocation a přiřazení licence (mohli bychom zadat v jednom příkazu)

Get-Content "d:\accounts.txt" | foreach {Set-MsolUser -UserPrincipalName $_ -UsageLocation CZ}
Get-Content "d:\accounts.txt" | foreach {Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_ -AddLicenses "firma:ENTERPRISEPACK"}

Odebrání licence

Get-Content "d:\accounts.txt" | foreach {Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_ -RemoveLicenses "firma:STREAM"}

Oprava účtu, kdy se odstraní duplicitní schránka v cloudu

Podrobně bude tento problém popsán v dalším článku. Pokud se stalo to, že má uživatel schránku na on-premises Exchange serveru a zároveň mu vznikla (nepoužívaná) schránka na Exchange Online. Tak aby vše správně fungovalo, potřebujeme cloudovou schránku odebrat a účet napojit na interní schránku.

Připravíme licenční objekt, kde z dané licence odstraníme službu Exchange Online

$lic = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId "firma:ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF" `
 -DisabledPlans "EXCHANGE_S_ENTERPRISE", "THREAT_INTELLIGENCE", "EXCHANGE_ANALYTICS"

Nastavíme na uživatele ze souboru

Get-Content "d:\accounts.txt" | foreach {Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_ -LicenseOptions $lic}

Uživatelům odstraníme informaci o předchozí schránce (bez potvrzování)

Get-Content "d:\accounts.txt" | foreach {Set-User $_ -PermanentlyClearPreviousMailboxInfo -Confirm:$false}

Vrátíme uživatelům službu Exchange Online

$lic = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId "firma:ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF"
Get-Content "d:\accounts.txt" | foreach { Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_ -LicenseOptions $lic }

Mezi jednotlivými kroky je dobré si vypisovat informace o typu příjemce, abychom další krok provedli, až dojde k uplatnění změn. Hlavně při odebrání služby Exchange docela dlouho trvá, než se uživatel změní z UserMailbox na MailUser. Celý proces může vypadat následně (nespouštíme najednou).

Get-Content "d:\accounts.txt" | foreach { Get-User $_ | Select Name,*Recipient* }
$lic = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId "firma:ENTERPRISEPACK" -DisabledPlans "EXCHANGE_S_ENTERPRISE"
Get-Content "d:\accounts.txt" | foreach { Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_ -LicenseOptions $lic }
Get-Content "d:\accounts.txt" | foreach { Get-User $_ | Select Name,*Recipient* }
Get-Content "d:\accounts.txt" | foreach { Set-User $_ -PermanentlyClearPreviousMailboxInfo -Confirm:$false }
Get-Content "d:\accounts.txt" | foreach { Get-User $_ | Select Name,*Recipient* }
$lic = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId "firma:ENTERPRISEPACK"
Get-Content "d:\accounts.txt" | foreach { Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_ -LicenseOptions $lic }
Get-Content "d:\accounts.txt" | foreach { Get-User $_ | Select Name,*Recipient* }
zobrazeno: 5910krát | Komentáře [0]

Autor:

Související články:

Azure, Microsoft 365, Office 365, Cloud

Různá populární témata ohledně veřejného cloudu. Více zaměřeno na služby Microsoft, tedy IaaS, PaaS, SaaS Azure, adresářové služby Azure AD a hostované služby Microsoft 365 / Office 365.

PowerShell

Články týkající se Microsoft skriptovacího jazyku PowerShell, který se používá ve všech nových verzích MS OS a aplikací.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách