www.SAMURAJ-cz.com 

23.02.2024 Svatopluk Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Skype for Business Hybrid - přesun a informace o uživatelích

Pondělí, 28.12.2020 10:51 | Samuraj - Petr Bouška |
Když zprovozníme Skype for Business Hybrid, tak nám začne fungovat komunikace mezi našimi lokálními a cloudovými uživateli na sdílené SIP doméně. Uživatele můžeme přesouvat z On-Premises prostředí do Online a opačně. Přesun se vždy provádí z interního prostředí. Důležité je poznat, kde se který uživatel nachází. Hodit se také může informace, jaké atributy v Active Directory se využívají.

Pozn.: Zkoušel jsem na Skype for Business Server 2015 verze 6.0.9319.591 (July 2020).

Přesun uživatelů

Pokud máme zprovozněný Skype for Business Hybrid, tak můžeme uživatele přesouvat mezi prostředím On-Premises a Cloud. Umístění uživatele se označuje jako jeho domov - Homed. U uživatelů na interním serveru určujeme, do jakého jsou zařazeni Poolu (zjednodušeně na jakém serveru jsou doma). Cloud uživatelé mají jako domov Skype for Business Online, to se týká i Teams uživatelů (i pokud nepoužívají Skype for Business). V cloudu musí mít uživatel přiřazenu licenci než jej můžeme přesunout z On-Premises prostředí.

Přesun uživatelů musíme provádět na On-Premises prostředí, buď pomocí Control Panel nebo PowerShell. Můžeme přesouvat uživatele ze Skype for Business Server do Skype for Business Online či Teams (přesun je stejný, ale nastaví uživateli Teams Only mód). Nebo opačně z Online prostředí do On-Premises. Pro přesun musíme použít jeden účet, nebo dva účty, s dostatečným oprávněním pro obě prostředí.

Detaily ohledně přesunu uživatelů, včetně migrace schůzek a hlasových funkcí, jsou popsány v dokumentaci Move users between on-premises and cloud.

Skype for Business Server Control Panel

Pokud nám funguje přihlášení do Microsoft 365 z Control Panel (problémy jsem popisoval dříve), tak můžeme provést přesun uživatelů v GUI. Pokud nefunguje, tak stále můžeme využít PowerShell.

 • Users - vyhledáme jednoho či více uživatelů
 • označíme ty, které chceme přesunout
 • menu Action zvolíme požadovanou možnost Move selected users to Teams, Move selected users to Skype for Business Online nebo Move selected users to on-premises
Skype for Business Server Control Panel přesun uživatelů

Skype for Business Server Management Shell

Spolehlivě by měl fungovat přesun uživatele cmdletem Move-CsUser, který má řadu volitelných parametrů. Přijde mi, že Microsoft doplnil do dokumentace několik důležitých poznámek, které jsem tam před pár měsíci neviděl (a bojoval s několika problémy).

PowerShell musíme spustit pod účtem role CSServerAdminstrator, tedy správce interního serveru. Pokud tento uživatel nemá zároveň práva do Cloud prostředí, tak můžeme využít parametr -Credential a zadat údaje jiného uživatele.

Důležité je, že pro přihlášení do Microsoft 365, ať z Control Panel nebo PowerShell, se musí zadat účet s defaultní doménou (končící .onmicrosoft.com) a ne vlastní doménou. Pokud to nejde, tak můžeme použít účet na vlastní doméně (MS uvádí On-Premises účet synchronizovaný do Azure AD) a v cmdletu použít parametr -HostedMigrationOverrideUrl a zadat URL naší cloudové správy.

Musíme určit správné URL, ve většině článků se uvádí následující, které pro nás nemusí být správné.

https://admin1a.online.lync.com/HostedMigration/hostedmigrationService.svc

Nyní již Microsoft popisuje Required administrative credentials, že se liší adminXX podle umístění. Pokud použijeme špatnou adresu, tak cmdlet Move-CsUser vrátí chybu.

HostedMigration fault: Error=(201), Description=(Cannot find user in Active Directory with the following SIP URI:
 "sip:test.o365@firma.cz")

Zjištění správné adresy můžeme řadou metod. Primárně jde o nějaký PowerShell dotaz do Skype for Business Online. Microsoft popisuje následující příkaz, kdy se kód vrací v parametru DC tvaru lyncXX001. A XX použijeme do URL adminXX.

PS C:\> Get-CsTenant | FT Identity

Identity                                                                    
--------                                                                    
OU=bb9528c8-3d14-4888-91fd-baeeb2ae96ea,OU=OCS Tenants,DC=lync0e001,DC=local

Jednodušší vypadá jiný cmdlet.

PS C:\> Get-CsOnlinePowerShellEndpoint -TargetDomain firma.onmicrosoft.com | FL Host

Host           : admin0e.online.lync.com

Pokud chceme uživateli při přesunu natavit Teams Only mód, tak můžeme použít přepínač -MoveToTeams.

Příklad přesunu uživatele

Nyní již máme všechny potřebné informace a můžeme sestavit příkaz pro přesun uživatele do cloudu.

$cred=Get-Credential
$url="https://admin0e.online.lync.com/HostedMigration/hostedmigrationService.svc"
Move-CsUser -Identity test.o365 -Target sipfed.online.lync.com -HostedMigrationOverrideUrl $url -Credential $cred

Přesun více uživatelů

V návodu přesunu uživatelů do Teams je poznámka (bez nějakého vysvětlení a nenachází se u přesunu do Skype for Business Online), že před přesunem se má uživateli vypnout Unified Contact Store. Popis nalezneme v Configure Skype for Business Server to use the unified contact store. Níže uvedený skript nastavuje uživatelům politiku bez Unified Contact Store. Tu musíme předem vytvořit.

New-CsUserServicesPolicy -Identity NoUnifiedContactStore -UcsAllowed $False

Ukázkový skript provádí následující

 • nejprve se provede vzdálené připojení lokální Skype for Business Server
 • dotáže se na přihlašovací údaje Online správce
 • má nastaveno Admin URL (které může být potřeba změnit)
 • uživatele načítá z textového souboru, který obsahuje uživatelská jména na samostatných řádcích
 • nastaví se politika bez Unified Contact Store
 • MoveToTeams uživatelé se přesouvají do Teams
 • Confirm:$false je vypnuto potvrzování
 • BypassAudioConferencingCheck neprovádí se kontrola, pokud je na interním serveru povoleno PSTN Dial-in Conferencing, a v Teams nemá uživatel potřebnou Audio Conferencing licenci (dojde k přesunu a uživatel přichází o tuto vlastnost)
 • BypassEnterpriseVoiceCheck neprovádí se kontrola, pokud má interní uživatel Enterprise Voice a v Teams nemá dostatečnou licenci (dojde k přesunu a uživatel přichází o tuto vlastnost)
 • UseOAuth Microsoft doporučuje použít OAuth autentizaci, ale při některých problémech s přihlášením se jasnější chyba zobrazí při Legacy LiveID authentication
$SfBSession = New-PSSession -ConnectionURI https://sfb.firma.local/ocspowershell -Authentication Negotiate 
Import-PSSession $SfBSession
$cred = Get-Credential
$url = "https://admin0e.online.lync.com/HostedMigration/hostedmigrationService.svc"
Get-Content "d:\accounts.txt" | foreach { 
  Grant-CsUserServicesPolicy -Identity $_ -PolicyName NoUnifiedContactStore
  Invoke-CsUcsRollback -Identity $_ -Confirm:$false 
  Move-CsUser -Identity $_ -Target sipfed.online.lync.com -HostedMigrationOverrideUrl $url -Credential $cred -UseOAuth `
  -MoveToTeams -BypassAudioConferencingCheck -BypassEnterpriseVoiceCheck -Confirm:$false 
}
Remove-PsSession $LyncSession 

Oprava Online účtu, který není povolen na interním serveru

Pokud máme synchronizovaného uživatele pomocí AAD Connect, a přiřazenu licenci, aniž by byl povolen na interním Skype for Business Server, tak je vytvořen jako Pure Online. O takovém účtu neví interní server a interní uživatelé s ním nemohou komunikovat. Oficiální dokumentace uvádí, že pro opravu je třeba jej povolit na interním serveru a přesunout. Dodatečně jsem ještě nalezl radu (kterou jsem nezkoušel), že je možno provést jedním příkazem.

Enable-CsUser -Identity username -SipAddress sip:username@firma.cz -HostingProviderProxyFqdn sipfed.online.lync.com

Informace o uživatelích

Informace o uživatelských účtech můžeme zobrazit v GUI (na webu) nebo pomocí PowerShellu. Základní údaj je, zda je účet na On-Premises serveru nebo v cloudu.

Skype for Business Server Control Panel

Control Panel vidíme, kde se daný účet nachází (Homed). Pokud se nezobrazí, tak nebyl pro interní Skype for Business povolen. Pro uživatele v cloudu vidíme Office365 (pravděpodobně jde o název vytvořeného Hosting Provider), pro interní uživatele Pool.

Skype for Business Server Control Panel - uživatelé

Microsoft Teams Admin Center

V administraci Teams vidíme Directory status, který patrně ukazuje Online pro uživatele s licencí v cloudu, Unlicensed pro uživatele bez licence (může být na interním serveru), Unknown pro uživatele, který má účet na On-Premises serveru i v Teams. Můžeme si ještě zobrazit sloupec Interpreted user type, který má mnoho hodnot.

Microsoft Teams Admin Center - uživatelé

Pozn.:Microsoft 365 se již nenachází odkaz na Skype for Business admin center, ani v Teams admin není odkaz Legacy portal. Ale zatím ještě funguje adresa https://webdir0e.online.lync.com/LSCP (je potřeba použít správný kód webdirXX, jak bylo popsáno u přesunu uživatelů). Zde jsou vidět pouze uživatelé s licencí, kteří nejsou na interním serveru.

Skype for Business Server Management Shell

Na interním serveru můžeme zobrazit řadu informací o uživatelích, kteří jsou zde povoleni. Příklad s atributy, které ukazují umístění účtu.

Get-CsUser bouska | FT UserPrincipalName, RegistrarPool, HostingProvider

Výstup pro různé uživatele. První dva jsou na interním serveru, poslední je v cloudu.

UserPrincipalName    RegistrarPool   HostingProvider
-----------------    -------------   ---------------
bouska@firma.cz      sfb.firma.local SRV:           
test.onprem@firma.cz sfb.firma.local SRV:           
test.o365@firma.cz                   sipfed.online.lync.com

Pokud účet není povolen, tak se vrátí chyba.

Get-CsUser : Management object not found for identity "test.o365.2".

Skype for Business Online

Podobně můžeme zobrazit informace o uživatelích v cloudu.

Get-CsOnlineUser -Identity bouska@firma.cz | FT Alias, InterpretedUserType, TeamsUpgradeEffectiveMode, HostingProvider

Výstup pro různé uživatele. První uživatel je na interním serveru, ale má také licenci na Teams. Druhý je pouze na interním serveru. Třetí je korektně přesunutý do cloudu, kde má licenci (a nastaven mód Teams Only). Poslední uživatel má přiřazenu licenci, ale nebyl přesunut z interního serveru.

Alias       InterpretedUserType                            TeamsUpgradeEffectiveMode HostingProvider
-----       -------------------                            ------------------------- ---------------
bouska      HybridOnpremSfBUserWithTeamsLicense            Islands                   SRV:           
test.onprem HybridOnpremSfBUser                            Islands                   SRV:           
test.o365   HybridOnlineTeamsOnlyUser                      TeamsOnly                 sipfed.online.lync.com
test.o365.2 AADConnectEnabledOnlineSfBUserWithTeamsLicense Islands                   sipfed.online.lync.com

Zajímavé údaje jsou v parametru InterpretedUserType (zvláštní mi přijde, že neodpovídají tomu, co se zobrazuje v Microsoft Teams Admin Center). Možných variant je hodně a jsou relativně informativní. Můžeme tak identifikovat účty, které mají špatné nastavení. Všechny funkční by měly být Hybrid a buď Online nebo Onprem.

Active Directory atributy

Snažil jsem se nalézt oficiální informace o atributech uživatelského účtu, které se týkají Skype for Business. Mnoho jsem toho nenalezl, takže zde jsou spíše odhady z praktických testů.

Jde o atributy začínající msRTCSIP. Základní jsou následující (vedle je název na Skype for Business Server):

 • msRTCSIP-UserEnabled = Enable - zda je účet povolen
 • msRTCSIP-PrimaryUserAddress = SIPAddress - jeho SIP adresa
 • msRTCSIP-DeploymentLocator = HostingProvider - určuje umístění, pro On-Premises SRV: pro cloud sipfed.online.lync.com

Po nastavení prvních dvou se uživatel zobrazí na interním Skype for Business Server. Pokud se třetí nastaví na sipfed.online.lync.com, tak se zobrazuje jako v cloudu. Při synchronizaci těchto údajů do Azure AD se mění také InterpretedUserType.

Další atributy, vyplněné u uživatelů, jsou

 • msRTCSIP-PrimaryHomeServer
 • msRTCSIP-FederationEnabled
 • msRTCSIP-InternetAccessEnabled
 • msRTCSIP-OptionFlags
zobrazeno: 4585krát | Komentáře [0]

Autor:

Související články:

Azure, Microsoft 365, Office 365, Cloud

Různá populární témata ohledně veřejného cloudu. Více zaměřeno na služby Microsoft, tedy IaaS, PaaS, SaaS Azure, adresářové služby Azure AD a hostované služby Microsoft 365 / Office 365.

Microsoft Lync a Skype for Business

Série článků o komunikační platformě Microsoftu, která tvoří základ Unified Communications. První články jsou o Lync 2010, pokračuje se s Lync 2013 a nyní aktuální je Skype for Business 2015.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách