www.SAMURAJ-cz.com 

23.02.2024 Svatopluk Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Řádkové příkazy Windows

Upraveno 05.11.2012 18:45 | vytvořeno 22.12.2009 12:35 | Samuraj - Petr Bouška |
Měl jsem v plánu sepsat na jedno místo různé užitečné příkazy pro Windows spolu s velmi stručným popisem a příkladem běžného použití. Nějaký základ jsem dal dohromady, ale chtěl jsem to rozšířit a opravit, jenže plynou měsíce a nic, tak to zveřejňuji v nepříliš hotovém stavu. Najdete zde příkazy pro použití v rámci domény, ale i lokální záležitosti. Většinou se jedná o příkazy používané z příkazové řádky, které jsou součástí Windows. Některé jsou však ze Support Tools nebo Windows Resource Kits. Uvítám v komentářích vaše připomínky a doplnění.

Přejít na kategorii:

Sítě

ping - testuje spojení se vzdáleným PC, měří dobu odezvy (latenci)

 • ping 192.168.10.5 - cílový PC podle IP
 • ping -t komp1 - cílový PC podle DNS jména (provede se překlad) a neskončí po 4 paketech

ipconfig - konfigurace síťových adaptérů (zobrazení TCP/IP hodnot)

 • ipconfig /all - podrobný výpis
 • ipconfg /renew - obnoví IP adresu rozhranní
 • ipconfig /registerdns - obnoví DHCP pronájem a znovu zaregistruje adresu u DNS
 • ipconfig /flushdns - vyprázdní DNS cache
 • ipconfig /displaydns - zobrazí DNS cache

nslookup - nalezení DNS záznamů, zjednodušeně IP adresu k doménovému jménu

 • po spuštění má vlastní prompt
 • nslookup www.seznam.cz - vrátí A záznam z primárního DNS pro zadanou doménu
 • ls -d {domena} - výpis všech záznamů (pokud mám oprávnění) = Zone Transfer

arp - práce s ARP tabulkou (mapování IP adres na MAC adresy)

 • arp -a - vypíše ARP tabulku
 • arp -d 157.55.85.212 - smaže záznam
 • arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 - vloží záznam

netstat - aktivní TCP spojení na portu

 • netstat -b - vypíše aplikace, které vytvořili spojení
 • netstat -r - vypíše routovací tabulku
 • netstat -ano | findstr 3044 – hledání

netdiag - informace o připojení klienta, diagnostický nástroj, který testuje připojení počítače do sítě, ověřuje autorizaci apod

netsh - network shell - konfigurace sítě

 • po spuštění má vlastní prompt
 • řádkové příkazy (shell) pro konfigurace všeho ohledně sítí
 • například netsh interface ip konfigurace IP adresy

tracert - funkce traceroute, sleduje cestu k cíli (přes jaké uzly/hopy)

 • tracert www.google.com - pingá jednotlivé hopy

net – široká paleta příkazů okolo sítí, sdílení, účtů, služeb

 • net use Administrator heslo - změna hesla lokálního uživatele Administrator na heslo
 • net use - zobrazí mapované shary
 • net use u: \\ok\d - namapuje síťovou cestu na disk
 • net user uzivatel - zobrazí informace o lokálním účtu
 • net user uzivatel /expire:1.10.2011 - pro lokální účet nastaví dobu platnosti
 • net user uzivatel /domain - zobrazí informace o doménovém účtu (třeba poslední změna hesla, přihlášení, logon script, globální skupiny, atd.)
 • net help user - nápověda k příkazu net user
 • net localgroup - vypíše existující lokální skupiny
 • net localgroup /domain - vypíše existující skupiny v doméně

route - informace o routovací tabulce

 • route print - vypíše routovací tabulku

telnet - klient pro službu telnet, vhodný pro testování běhu aplikace na nějakém portu

 • telnet www.google.com 80 - připojí se na danou adresu a port

ftp - jednoduchý klient pro FTP

tftp - jednoduchý klient pro TFTP

pathping - kombinace funkcí ping a traceroute, rychle projde cestu k cíli a vypíše hopy, pro každý hop provede statistiku pomocí pingu

 • pathping -q 10 www.google.com - dotaz na cíl podle DNS, 10 dotazů pro každý hop (zkrátí se délka provedení)

nbtstat - práce s NetBIOS, hlavně pro řešení problémů

 • nbtstat -n - lokálně registrovaná jména
 • nbtstat -c - zobrazí obsah NetBIOS cache
 • nbtstat -RR - obnoví záznam na WINS serveru

Vzdálené volání

winrm - Windows Remote Management - vzdálené spouštění příkazů, WS-Management protocol

 • winrm quickconfig - konfigurace na serveru

winrs - vzdálené volání příkazů na 1serveru, kde běží WinRM

 • winrs -r:POCITAC ipconfig - na serveru POCITAC spustí příkaz ipconfig a vrátí výsledek

Procesy a služby

sc - ovládání služeb (services)

 • sc delete jmeno - odstraní službu
 • sc create jmeno - přidá službu
 • sc start jmeno - spustí službu

net - i příkaz net můžeme použít k ovládání služeb (services)

 • net start jmeno - spustí službu
 • net stop jmeno - zastaví službu

tasklist - běžící procesy systému, obdoba Task Manageru, jde volat na vzdálený počítač, zobrazuje vazby mezi procesy

 • tasklist /svc - zobrazí služby v každém procesu
 • tasklist /fi "PID eq 2500" – hledání procesu s daným ID

runas - start aplikace pod jinými právy

 • runas /user:ok\petr cmd.exe - spustí cmd pod uživatelem petr

at - časové vzdálené spuštění, na vzdáleném počítači naplánuje spuštění určitého příkazu/úlohy

shutdown - vypnutí nebo restart počítače

 • shutdown -r -f -t 1 - restart PC za 1s s vynuceným ukončením aplikací

reg - řádkový příkaz pro práci s registry (jako regedit), hledání, vkládání, mazání ...

tskill - ukončení procesu podle PID či jména, i na vzdáleném PC

taskkill - silnější příkaz pro ukončení procesu, může používat filtry, ukončovat více procesů naráz

Doména a Group Policy

gpresult - Group Policy Result Tool

 • informace o aplikovaných politikách a bezpečnostních skupinách kam patří počítač a přihlášený uživatel

gpudate - provede update skupinových politik, normálně pouze změny, může se použít i na vzdálený PC

 • gpupdate /force - znovu aplikuje všechny politiky

dsadd - přídá objekt do AD

 • dsadd ou ou=test,dc=firma,dc=local - vytvoří organizační jednotku test v firma.local

dsquery - vyhledává informace v AD

 • dsquery server - seznam DC serverů
 • dsquery server -hasfsmo schema - vypíše, kdo má roli Schema Master
 • dsquery server -hasfsmo name - vypíše, kdo má roli Domain Naming Master
 • dsquery server -hasfsmo infr - vypíše, kdo má roli Infrastructure Master
 • dsquery server -hasfsmo pdc - vypíše, kdo má roli PDC Emulator
 • dsquery server -hasfsmo rid - vypíše, kdo má roli RID Master
 • dsquery user -SAMID %USERNAME% - hledá uživatele podle SAM account name (bereme aktuálně přihlášeného) a vrátí jeho DN (distinguished name)

dsget - získává informace z AD

 • dsquery user -SAMID %USERNAME% | dsget user -SID - pro aktuálně přihlášeného uživatele vrátí jeho SID z AD

dsacls - spravuje ACL (oprávnění) na AD DS objektech, je součástí Support Tools

 • dsacls CN=Guest,CN=Users,DC=firma,DC=local - zobrazí ACL na uživateli Guest

ntdsutil - databázová údržba Active Directory storu, spravuje FSMO, provádí autoritativní obnovení

browstat - zobrazí informace o doméně, PDC a browser, příkaz je z Windows Resource Kitu

 • browstat sta - zobrazí statistiky pro transporty

certutil - ovládání certifikační autority z příkazového řádku, je součástí Certificate Services

 • certutil -dcinfo - zobrazí informace o certifikátech doménových řadičů

netdom - zařazení počítače do domény, přejmenování, zřízení trustu, příkaz je z Remote Server Administration Tools, Support Tools

 • netdom renamecomputer stare /newname:nove /userd:domain\admin /passwordd:* /reboot:60 - změní jméno počítače (lokálně i v doméně), provede restart za 60 minut
 • netdom query /d:domain FSMO - seznam serverů, které majá FSMO roli
 • netdom verify pocitac - ověří spojení s DC a vypíše jeho jméno

redircmp - změní defaultní kontejner, kam se vloží účet počítače po zařazení do domény

 • redircmp ou=pocitace,dc=firma,dc=local - nastaví defaultní kontejner

auditpol - správa auditovacích politik, zobrazuje i nastavuje parametry

 • Auditpol /list /subcategory:* - vypíše podkategorie, které jsou k dispozici
 • Auditpol /get /category:* - zobrazí aktuální nastavení

Disk a souborový systém

chkdsk - kontrola disku, kontroluje disk FAT tabulku i povrch

 • chkdsk /f - provede opravu

chkntfs - vypíná automatickou kontrolu při startu počítače, může provést neplánovanou

 • chkntfs /d - obnoví nastavení

diskpart - správa disků, partition, textové rozhranní vytváření/mazání a úpravu VOLUME, PARTITION s podporou RAID

 • po spuštění má vlastní prompt
 • expand umí zvětšit velikost partition

fsutil - práce s filesystémem

 • fsutil dirty query c: - kontrola stavu NTFS

dir - vypíše obsah adresáře

attrib - zobrazení a nastavení atributů souborů

copy - kopírování souborů

xcopy - kopírování i včetně podadresářů se spoustou možností

robocopy - kopírování/synchronizace adresářů, včetně podadresářů a oprávnění, vylepšené xcopy, funkce pro použití při zálohování, od Win Vista součástí systému

md - vytvoření adresáře

rd - odstranění adresáře

bootcfg - konfigurace BOOT.INI

del - smazání souboru

cacls - konfigurace ACL na souborech, můžeme využít pro zobrazení adresářů spolu s přiřazenými právy (i včetně skupin z AD)

 • cacls d:\*.* > decko.txt - vypíše obsah disku D (pouze root) spolu s právy na každou složku a soubor, výstup uloží do souboru

icacls - náhrada příkazu cacls

 • icacls d:\* /save decko.txt /T - vypíše obsah disku D (rekurzivně) spolu s právy na každou složku a soubor, výstup uloží do souboru

find - hledá řetězec uvnitř souborů

subst - přiřadí k adresáři písmeno disku

type - vypíše textově obsah souboru

takeown - převezme vlastnictví složky/souboru (musíme být admin), takže zařídí přístup, kde dříve nebyl, může se použít i vzdáleně

 • takeown /F d:\slozka /R /A - na složce d:\slozka a všech podřízených složkách a souborech nastaví vlastnictví skupině administrators

mklink - vytvoří link na soubor nebo složku, podporuje file symbolic link, directory symbolic link, directory junction, hard link

 • mklink /D link zdroj - vytvoří symlink se jménem link pro složku v cestě zdroj
 • mklink /J jinde c:\nekde - vytvoří directory junction v aktuální složce, v praxi funguje lépe než symlink

Informace

systeminfo - přehled základních info o systému včetně instalovaných hotfixů

ver - vypíše verzi operačního systému

now - zobrazí aktuální datum a čas

whoami - zobrazí jméno přihlášeného uživatele (případně i další údaje)

 • whoami /all - více podrobných informací včetně členství ve skupinách

set - konfigurace proměnných prostředí

 • set - vypíše nastavené proměnné, jsou zde důležité systémové hodnoty (třeba jméno stanice, k jakému DC se ověřila)
 • set test=15 - nastaví proměnnou

winsat - Windows System Assessment Tool - měření různých parametrů a vlastností počítače

 • winsat disk - měří rychlost (výkon) disku
 • winsat mem - měří rychlost pamětí
 • winsat features - vypíše parametry počítače

cmdkey - správa uložených jmen a hesle (credentials) v systému, to co máme v User Accounts - Manage your credentials

 • cmdkey /list - zobrazí všechny uložené credentials

wevtutil - vrací informace z logu událostí (Event log)

 • wevtutil el - vypíše všechny logy
 • wevtutil qe Application /c:3 /rd:true /f:text - vrátí poslední 3 události z aplikačního logu v textovém formátu

Ostatní

w32tm - synchronizace času

 • w32tm /config /manualpeerlist:131.107.1.10 /syncfromflags:MANUAL - synchornizace DC s externím zdrojem
 • w32tm /config /update - změna konfigurace
 • w32tm /resync - vyvolání sync

certreq - pořádání o certifikát od CA

logman - vytváří a spravuje Event Trace Session a Performance logs pro Performance Monitor

Přepínače - operátory přesměrování

Nejprve hodně zjednodušeně (a nepřesně) nějaké obecné přepínače, které můžeme použít spolu s jinými příkazy (dále zmíníme, jak je to ve skutečnosti).

| more - stránkuje výstup (po tom, co se zaplní stránka, tak čeká na stisk klávesy, než pokračuje s výstupem), zadává se za příkaz pomocí | (pipe - svislítko)

 • dir c:\windows | more

| findstr - ve výstupu vyhledá zadaný řetězec a vypíše pouze tyto řádky, zadává se za příkaz pomocí | (pipe - svislítko)

 • dir c:\windows | findstr system

| sort - předané řádky seřadí a zobrazí, zadává se za příkaz pomocí | (pipe - svislítko)

 • dir c:\windows | sort /+13

Ve skutečnosti se nejedná o žádné obecné přepínače, ale využití jednoho operátoru přesměrování, v tomto případě | pipe, spolu s běžnými příkazy (programy) more a findstr. Pomocí těchto operátorů můžeme přesměrovat vstup a výstup příkazů.

> (znak větší) - přesměruje výstup příkazu do souboru nebo zařízení (tiskárna), standardně směruje do okna příkazového řádku

 • dir c:\windows > c:\vypis.txt - uloží výpis obsahu adresáře do souboru na disk

>> (dvakrát znak větší) - obdoba příkazu >, ale provádí přidání do uvedeného souboru

 • type file2.txt >> file1.txt - spojí soubor file1.txt a file2.txt

< (znak menší) - přesměruje vstup příkazu do souboru, standardně čte z klávesnice

 • vytvoříme soubor cmd.txt a do něj zadáme na dva řádky select disk 0 a list partition
 • diskpart < cmd.txt - vypíše seznam partition na disku 0

| (svislítko - pipe) - přesměruje výstup prvního příkazu jako vstup druhého

 • dir c:\windows | find "system" - z výpisu adresáře zobrazí pouze řádky, kde se nachází řetězec system

& (ampersand) - spojí dva příkazy, spustí nejprve jeden a pak druhý

 • dir c:\ & dir d:

Skripty a dávkové soubory (cmd, bat)

for - provede podmíněně příkaz několikrát (pracuje i se soubory a adresáři), mnoho možností použití

if - podmínka v dávkovém souboru

 • if exist test.txt (del test.txt) else (echo Nenalezeno) - pokud existuje soubor test.txt tak jej smaže, jinak vypíše text

goto - uvnitř dávkového souboru skočí na label

 • goto Konec - skočí na label konec
  :Konec - label pro skok

echo - vypíše zadaný text

 • echo pokus - vypíše slovo pokus
 • echo %windir% - vypíše obsah proměnné

cls - vymaže obrazovku (okno příkazové řádky)

exit - ukončí skript nebo okno příkazového řádku

start - spustí příkaz v separátním okně příkazového řádku (a nečeká na provedení příkazu)

 • start dir c:

pause - čeká na stisk klávesy

sleep - čeká zadaný počet vteřin, příkaz je z Windows Resource Kitu

zobrazeno: 538607krát | Komentáře [101]

Autor:

Související články:

Windows OS

Články, které se věnují operačním systémům firmy Microsoft, jak klientských, tak serverových.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

 1. [1] KLK

  :-);-):-(:-O;-)

  Úterý, 22.12.2009 15:01 | odpovědět
 2. [2] Miloš

  Tak tohle je velice dobrý seznam. Díky

  Úterý, 22.12.2009 15:02 | odpovědět
 3. [3] Lobo

  pekne, moc pekne. dik!

  Pátek, 25.12.2009 21:33 | odpovědět
 4. [4] tom

  pro Linuxaka, kterej se ve windows pohybuje jen svatecne

  velice uzitecna zalezitost, moc dik za krasnej tahak ;-)

  Úterý, 29.12.2009 22:14 | odpovědět
 5. [5] vita

  super!!!:-)

  Pátek, 08.01.2010 19:02 | odpovědět
 6. [6] lazna

  Pridal bych "pathping". Kombinace pingu a traceroutu, dobre na hledani problemu v rozlehlejsich sitich (obdoba "mtr" v linuxu). Ovsem pouzivat s parametrem "-q 10" (default je 100) coz zkrati cekani na vystup z 250 na prijatelnych 25 sec.

  Úterý, 12.01.2010 16:43 | odpovědět
 7. [7] gerw

  Super souhrn, a nešlo by doplnit jakým přepínačem se listuje po stránkách, např u vypisu příkazu dir. Nemohu si vzpomenout.

  Středa, 13.01.2010 07:52 | odpovědět
 8. [8] Samuraj

  odpověď na [7]gerw: Jde o dir | more. Doplním to do textu.

  odpověď na [6]lazna: Děkuji, tento příkaz jsem neznal.

  Středa, 13.01.2010 10:05 | odpovědět
 9. [9] Fence

  Neznáte někdo příkaz, kterej by vypsal u připojeného síťového disku i uživatele, pod kterym je disk přihlášen? Příkaz "net use x:" vypíše jen cestu, nikoliv uživatele.Dík,

  Úterý, 19.01.2010 11:25 | odpovědět
 10. [10] mnbbnm

  odpověď na [7]gerw: Konkretne u dir navic existuje prepinac /p. V DOSu jsem driv nejak automaticky volal dir /w/p/o:gn

  Úterý, 02.02.2010 18:32 | odpovědět
 11. [11] Ondra

  Zdravím, neví někdo jak v registrech vypnout na klávesnici ty 3 klávesy na sleep, vypnutí a ta třetí nevím na co je. Dík. Ondra

  Čtvrtek, 04.02.2010 23:44 | odpovědět
 12. [12] Vláďa

  Zdravím, jakým příkazem zjistím, který DC (Domain Controler)mě ověřil? Děkuji

  Pátek, 12.02.2010 13:41 | odpovědět
 13. [13] Samuraj

  odpověď na [12]Vláďa: Myslím, že se ten údaj ukládá do systémové proměnné, takže ji stačí vypsat:

  echo %logonserver%

  Nebo pomocí set vypsat všechny.

  Pátek, 12.02.2010 13:50 | odpovědět
 14. [14] mirekmx

  prosím, nezná někdo příkaz na ukončení aplikace na její spuštění z dosovského řádku pro winXP?

  Středa, 10.03.2010 08:46 | odpovědět
 15. [15] rybnix

  spustíš tak, že prostě zavoláš spouštěcí soubor (C:aplikacespousteci_soubor.exe) ... a vypnutí... napadá mě pouze násilně přes taskkill ... (zobraz si nápovědu, tuším, že přepínač /IM název programu a /F je vynucené vypnutí)

  Pátek, 26.03.2010 11:39 | odpovědět
 16. [16] Rybisak

  k pingu bych mozna dodal jeste jeden velice uzitecny prepinac a to -l (velikost paketu) tim totiz muzete zjistit ze vam treba maly paket prochazi bez problemu ale velky paket umira na TTL nebo treba (hlavne u Wifi) na kolisani sitoveho provozu

  tusim ze u WinXP byl limit 4096 u vyssi ch jsem jeste limit netestoval :D ... jinak z jineho soudku ping 127.000.000.001 -t -l 4096 to uz neco pripomina :D

  Pondělí, 19.04.2010 15:44 | odpovědět
 17. [17] Rybisak

  jo a jeste k pingu prepinac -a kdyz zadate ping 127.0.0.1 -a tak vam to vrati ze byl ping na localhost (tj provede i preklad z IP na domain name resp wins)

  Pondělí, 19.04.2010 15:51 | odpovědět
 18. [18] Karel

  Upozornuji na vyse uvedeny prikaz "netsh" - je mimoradne uzitecny a co do moznosti velice kosaty; vyda na samostatny clanek.

  Pondělí, 24.05.2010 12:48 | odpovědět
 19. [19] Vigo

  Tohle je super seznam i celé stránky moc mi pomohly

  Díky

  Pondělí, 02.08.2010 19:57 | odpovědět
 20. [20] Jakub

  Zajimavy je prikaz whoami ... obdoba prikazu z linuxu

  Pátek, 07.01.2011 10:17 | odpovědět
 21. [21] Kom

  Až budeš mít trochu času, uveď pár ukázek a příkladů. Příklady táhnou. Nebudu chválit - chválí se samo - počtem návštěv.

  Neděle, 09.01.2011 00:39 | odpovědět
 22. [22] Mirek

  :-), fakt dost dobrý

  Čtvrtek, 21.04.2011 13:53 | odpovědět
 23. [23] Jara

  Výborný seznam, nemůžu mít vše v hlavě.:-)

  Neděle, 15.05.2011 14:03 | odpovědět
 24. [24] james

  a finger máš kde

  Úterý, 30.08.2011 11:00 | odpovědět
 25. [25] mirek

  dá se nějak změnit IP adresa z DHCP, nemyslím tím nastavit jí natvrdo ale smazat automaticky přiřazenou, tak aby si PC načetlo novou

  Středa, 07.09.2011 13:04 | odpovědět
 26. [26] samuraj

  odpověď na [25]mirek: ipconfig /release

  Tím se zbavím IP adresy, bohužel když požádám o novou

  ipconfig /renew

  tak ve většině případech dostanu stejnou jako předtím. Záleží to na DHCP serveru, ten standardně dává po určitou dobu jednomu klientovi tu samou IP adresu.

  Pátek, 09.09.2011 08:06 | odpovědět
 27. [27] Rosta

  jakým příkazem by šlo ve skriptu zjisti velikost určitého adresáře? Potřebuji zjistit velikost adresáře a pokud jeho velikost přesáhne určitou hodnotu, tak tento adresář smazat..:)

  Čtvrtek, 20.10.2011 09:31 | odpovědět
 28. [28] Samuraj

  odpověď na [27]Rosta: Já bych na to použil PowerShell, s tím se pak dá hodně pracovat. Nebo stáhnout utilitku DU (Disk Usage) od Sysinternals.

  Jenom malé navedení k PowerShellu:

  Get-ChildItem C:\Slozka | Measure-Object -Property Length -Sum

  Čtvrtek, 20.10.2011 10:25 | odpovědět
 29. [29] davidek

  jak mam pouzit prikaz attrib

  Pondělí, 24.10.2011 21:39 | odpovědět
 30. [30] Vašek

  Prosím Vás nevíte jak zjistím Ip adresu volaného(skype) tak abych zjistil jeho statickou ip..? Je to pro mně velice důležité díky

  Úterý, 25.10.2011 18:29 | odpovědět
 31. [31] píčus

  do haje

  Sobota, 12.11.2011 18:32 | odpovědět
 32. [32] Tazz

  Ahoj, mezi přepínače snad ještě "sort".

  Sobota, 10.12.2011 01:18 | odpovědět
 33. [33] CZThomasCZ

  Díky! Hodně mi to pomohlo :-)

  hlavně příkaz "find" ;-)

  Sobota, 21.01.2012 21:21 | odpovědět
 34. [34] mlcka

  Zdravím, mam dotaz, potreboval bych zjistit pomoci prikazu v Prikazove radce na kterem portu se nachazi nainstalovana tiskarna v systemu win XP Prof a to nasmerovat do souboru na disku.Dekuji nejak jsem na to meprisel. DV.T.

  Pondělí, 06.02.2012 20:46 | odpovědět
 35. [35] mlcka

  odpověď na [34]mlcka: mlcka - jeste dodatek, jde o to, ze mam tiskarnu na USB portu ne LPT ani COM

  Pondělí, 06.02.2012 20:47 | odpovědět
 36. [36] jarcel

  diky nasel jsem co jsem hledal;)

  Středa, 15.02.2012 00:29 | odpovědět
 37. [37] PK

  Super, díky moc!!!

  Neděle, 11.03.2012 09:19 | odpovědět
 38. [38] Pepa

  restart služby se musí provádět parametrem?

  pro instalování je parametr /i existuje něco podobého i pro restart služby? Pokud mohly by jste uvést příklad? Děkuji

  Pondělí, 12.03.2012 14:21 | odpovědět
 39. [39] Samuraj

  odpověď na [38]Pepa: Nevím o jakém příkazu mluvíte. Restart služby můžeme provést třeba:

  net stop spooler

  net start spooler

  Nebo:

  sc stop spooler

  sc start spooler

  Nebo také pomocí PowerShellu:

  Restart-Service spooler

  Úterý, 13.03.2012 08:28 | odpovědět
 40. [40] Fifa

  ;-)

  Dík za seznam... Spokojenost:-)

  Čtvrtek, 12.04.2012 13:46 | odpovědět
 41. [41] Tom Liberec

  Seznam je paráda. Teď ještě jak s příkazu xcopy vytvoři ikonu tak ab se nemuselo nic spouětět s příkazová řádky.

  Čtvrtek, 21.06.2012 00:39 | odpovědět
 42. [42] David

  Ahoj,

  mě by zase zajímalo, co přesně musím napsat do souboru např. on.bat, který by měl za úkol spustit tři aplikace skype, Trillian a Office communicator a nastavit jim určitý stav např. online.

  Podobně bych chtěl vytvořit i soubor off.bat, který by aplikace vypnul, či hodil do stavu OFFline.

  Zkoušel jsem vložit např. "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe /shutdown" ale to nezafunguje vždy asi snad jen jednou...

  Díky!

  D.

  Čtvrtek, 16.08.2012 13:05 | odpovědět
 43. [43] Olda Gremlica

  Díky moc za tento seznam :-)

  Úterý, 18.09.2012 14:19 | odpovědět
 44. [44] paulo

  prosím potřeboval bych přes příkazový řádek změnit časování mezi výberem operačních systémů.jde to?nebo zpustit druhý operační systém.

  Úterý, 25.09.2012 21:26 | odpovědět
 45. [45] David

  Skvělé, jen opravte (cíly = cíli) :). A nějaká rada ohledně TELNET na WIN7 ? Cmd ten prikaz vubec nezna:/

  Čtvrtek, 11.10.2012 14:59 | odpovědět
 46. [46] Samuraj

  odpověď na [45]David: Díky :-). Telnet pro Windows 7 není problém, je to vlastnost (Feature) systému, ale defaultně není instalovaná. Stačí jít do Programy a funkce (Programs and Features) a zapnout Telnet client.

  Čtvrtek, 11.10.2012 19:42 | odpovědět
 47. [47] Phoe

  Super seznam, díky. Možná k tracertu bych doplnil přepínač -d, který vypne překlad doménových jmen. Tracing je pak mnohem rychlejší, když se nehledá DNS záznam, který na LANu třeba ani nemáme - ukazuje jenom IP adresy.

  Pátek, 26.10.2012 09:09 | odpovědět
 48. [48] BostonG

  Super článek jako všechno tady;-). Mám dotaz, jednou jsem se setkal s nějaký příkazem, kterým si nastavit na PC něco jako prioritu/%příjem rychlosti připojení(po zadání jakmile pustím můj PC tak ostatním klesne rychlost připojení a můj PC využívá třeba 80% rychlosti připojení) sorry za kostrbatost, už si nepamatuju jak to přesně fungovalo.Díky moc

  Úterý, 13.11.2012 10:52 | odpovědět
 49. [49] Samuraj

  odpověď na [48]BostonG: Nejsem si jistý, jestli dotaz chápu. Každopádně si myslím, že ve Windows nativně žádné prostředky pro rate limiting (omezování rychlosti síťového provozu) nejsou. Tedy, abych byl přesný, tak pomocí Group Policy se dá nastavovat Policy-based QoS. Ale to jsem ani netestoval, ani jsem neslyšel, že by se to nějak více využívalo.

  Středa, 14.11.2012 13:54 | odpovědět
 50. [50] Gama

  :-):-):-);-);-);-);-)

  Baví se takhle 486 a Pentium:

  486: “Ko-lik-je-tři-krát-tři?”

  Pentium: “Deset!”

  486: “To-je-a-le-špat-ně…”

  Pentium: “Ale zato rychle!”

  ;-);-);-);-):-):-):-):-)

  Sobota, 24.11.2012 01:23 | odpovědět
 51. [51] Gorog

  Jeste bych mozna doplnil:

  query user \\servername nebo IP

  Pak

  logoff sessionid \\servername nebo IP

  Pokud nejste ve domene/workgroupe tak tohle nepomuze, ale da se to obejit psexec a pustit to rovnou na cilovem serveru :-))

  Lide se zapominaji odlogovavat bohuzel.

  Středa, 28.11.2012 15:32 | odpovědět
 52. [52] Gorog

  Dalsi co me napada:

  hostname

  Pozor na prikaz shutdown, ktery dokaze byt velice zradny, protoze napr. ve starsich systemech jsou ty prepinace trosku jinak udelane a muze se stat ze misto restartu vypnete server/PC. Pokud je ve vedlejsi mistnosti tak no problem ale pokud ve vzdalenem datacentru bez RSA nebo avocentu nebo neceho podobneho tak holt tam bude muset nekdo dojit a zapnout ho rucne:-) Jinak prikaz shutdown jsem zacal hojne pouzivat ve Windows 8 protoze tam proste nikde neni dostupne vypnuti.

  Středa, 28.11.2012 15:36 | odpovědět
 53. [53] kati

  je to veeeeeelice dobra latka, a pomahla mě moc. Děkujiiii:-):-):-):-):-):-)

  Čtvrtek, 10.01.2013 07:42 | odpovědět
 54. [54] Jirka

  odpověď na [52]Gorog:

  Taky jsem to ve Windows 8 nejprve řešil baťákem se shutdown na ploše, nicméně pokud najedeš do pravého rohu obrazovky, vyjede ti lišta s tlačítky -> Nastavení -> Vypnout.. :D

  Nelogický, ale je to tam. :)

  Čtvrtek, 10.01.2013 15:50 | odpovědět
 55. [55] Libi's

  Cs

  potřeboval bych pomoct. Pokouším se udělat "blbůstku" do *.bat a potřeboval bych časovat. Aby se něco spustilo třeba za 30 sec. Jde to? Díky za radu ;-)

  Sobota, 19.01.2013 11:17 | odpovědět
 56. [56] svamdy123

  ahoj mam problem sere mne uca na kompi pls muzes mi poslad jak se ji dostat do pocitace a trochu ji pozlibit napis mi na e-mail jjaakub@atlas.cz diky za odpoved

  Pondělí, 04.02.2013 09:34 | odpovědět
 57. [57] Pába

  Milejší mně je to z klávesnice, ale namísto v doméně oblíbeného CTRL+ALT+DEL teď přichází Win+D, následuje ALT+F4 a dialog pro vypnutí/restart se zobrazí. A to i případě, kdy k Win8 přistupuji přes RDP, což byl pro mne hlavní kámen úrazu (přes RDP totiž nelze vypnout/restartovat Win8 tak jako když jsem zalogován z konsole).

  Pátek, 08.02.2013 14:34 | odpovědět
 58. [58] Pába

  odpověď na [57]Pába: předchozí příspěvek měla být odpověď na odpověď na [52]Gorog: a odpověď na [54]Jirka: jenže jsem měl vypnutý Javascript a tak se to nepovedlo... sorry

  Pátek, 08.02.2013 14:37 | odpovědět
 59. [59] Pába

  odpověď na [55]Libi's: příkaz sleep, anebo to řešit naplánovanou úlohou (z příkazového řádku pomocí AT nebo Schtasks (nápověda viz parametr /?)

  Pátek, 08.02.2013 14:41 | odpovědět
 60. [60] pomoc

  Prosím vás mohl by mi někdo napsat více o funkci sleep:-(

  Čtvrtek, 07.03.2013 14:55 | odpovědět
 61. [61] Lazna

  odpověď na [33]CZThomasCZ: Find uz nepouzivat, je deprecated. Findstr umi rychleji vse co find ba i mnohem vic. Hlasuju pro ho ze seznamu uplne vyhodit.

  Sobota, 09.03.2013 00:03 | odpovědět
 62. [62] Libis

  Jsem asi trochu natvrdlí. Nevím jak to použít. Můžu poprosit o napsání příkazu abych to pochopil? Třeba zapnout chroma a za 20s ho zase vypnout?

  Sobota, 06.04.2013 11:16 | odpovědět
 63. [63] Pába

  odpověď na [62]Libis: Protože sám Chrome nepoužívám, tak uvedu příklad pro notepad (spustí a za 20 s jej sestřelí):

  notepad.exe & SLEEP 20 & pskill notepad

  výše uvedený příklad využívá nainstalované PSTools od SysInternals (koupené před pár lety Microsoftem a jsou volně stažitelné). PSKill je však možno nahradit příkazem TaskKill obsaženém ve Win7 a W8 (taskkill /F /IM notepad.exe)

  Pondělí, 13.05.2013 15:38 | odpovědět
 64. [64] cmd

  Hoják chci se zeptat jestli by se dalo přes CMD nabourat do něakého pc nebo sítě :-) ;-) Jak ta hledám tak nic nenacházím . Možná by to šlo přes backtrack 4 né? ale určitě by to chtělo něake programky na to né? Prosím odpověd

  Pondělí, 03.06.2013 18:58 | odpovědět
 65. [65] MichalF

  Pre ludi pracujucich v domene je velmi sikovne aj ....

  net user uzivatel /domain

  rovnako by som doplnil whoami /all lebo samotne whoami nie je az take zaujmave :)

  Čtvrtek, 18.07.2013 13:40 | odpovědět
 66. [66] Samuraj

  odpověď na [65]MichalF: díky :-)

  Pondělí, 22.07.2013 09:53 | odpovědět
 67. [67] velepetr

  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat jak udělám aby zkopíroval složku a vygeneroval její nové jméno třeba číslo.

  Pondělí, 29.07.2013 19:05 | odpovědět
 68. [68] Jirka

  odpověď na [67]velepetr: a co třeba vytvořit adresář s názvem podle požadavků a nakopírovat do něj obsah z původního adresáře?

  Čtvrtek, 05.09.2013 08:04 | odpovědět
 69. [69] velepetr

  jo ale abych vytvořil třeba 10 000 složek a nemusel to vypisovat

  Sobota, 07.09.2013 19:19 | odpovědět
 70. [70] velepetr

  a skrý ty složky

  Sobota, 07.09.2013 19:26 | odpovědět
 71. [71] Pába

  odpověď na [69]velepetr: Jestli jde o to vytvořit 10000 složek s názvem např. Adresar1.. až Adresar9999 tak bych šel cestou dávkového souboru s využitím cyklu FOR /F, který by čerpal názvy z textového souboru (např. nazvy_adr.txt) Ten bych si naplnil třeba tak, že bych si názvy vygeneroval třeba v Excelu (pomocí funkce vyplnit řady) a pak přes schránku přenesl takto získané názvy do zmíněného texťáku.

  Ale určitě by to šlo i mnohem elegatněji, možnosti příkazu FOR jsou velmi široké a zvládnutí alespoň jejich malé části je podmínkou úspěšného řešení podobného úkolu...:-) Skrytí těch složek je už pak jen dalším řádkem dávky v cyklu pomocí příkazu ATTRIB

  Pondělí, 09.09.2013 18:44 | odpovědět
 72. [72] David Malý

  Zdravím,

  Problém. Potřebuji restartovat službu na serveru, který běží v doméně z jakéhokoliv PC v doméně. Windows Server 2008. Je to Webová služba. Potřebuji na to napsat Skript, který v noci kdykoliv spustí kdokoliv a jakkoliv z toho PC v doméně. Nejlépe pomocí kliknutí na ikonu.

  Děkuji Moc

  Středa, 18.09.2013 15:07 | odpovědět
 73. [73] Samuraj

  odpověď na [72]David Malý: To je jednoduché, použije se příkaz sc nebo PowerShell nebo řada dalších. Ale musí to být spuštěno pod uživatelem s dostatečnými právy, pokud je nemá ten, kdo to bude volat, tak to může být součástí skriptu, ale pak to heslo každý uvidí ...

  Středa, 18.09.2013 15:40 | odpovědět
 74. [74] Paba

  odpověď na [73]Samuraj:

  Nebo lze na serveru pravidelně spouštět naplánovanou úlohou script každých x minut (x je 1 až 5 dle potřeby rychlosti reakce) který kontroluje výskyt značkovacího souboru v adresáři kde mají uživatelé právo zapisovat. V případě výskytu souboru dávka (pod účtem admina) tu službu restartuje, smaže soubor a je hotovo. Není třeba dávat uživatelům žádná zvláštní práva, kromě zápisu na vytvoření značkovacího souboru. A ten může vytvořit dávka spouštěná dvojlikem na ikonu zástupce na ploše. Distribuce dávky a vytvoření zástupce lze pomocí Group policy preferences.

  Sobota, 21.09.2013 11:44 | odpovědět
 75. [75] gfwoskwhvw

  djmkhtbnvsbk.d{, <a href="http://www.sxzplxviem.com/">hvpcigapbk</a> , [url=http://www.nkehkfgqfv.com/]dddtdradio[/url], http://www.yhnuhhstdd.com/ hvpcigapbk

  Úterý, 04.02.2014 23:57 | odpovědět
 76. [76] zetrozet

  Potřebuji dávkovým souborem z ASCII souboru na jiném lokálním disku vymazat všechny řádky začínající středníkem, a nemohu se prokousat příkazem FOR. Poradí někdo?

  Pátek, 07.02.2014 22:07 | odpovědět
 77. [77] Paba

  Na co For? Pokud tam nejsou stedniky jinde nez na zacatku, tak bych to prohnal pres Find nebo Findstr a vystup presmeroval do souboru.

  Mrkni na Find /?

  neco na zpusob:

  Find /I /N ";" soubor_se_strednikem > soubor_bez_stredniku

  BTW. Stredniky na zacatku vetsinou oznacuji komentare davek, cemu to vadi?

  Středa, 12.02.2014 17:47 | odpovědět
 78. [78] zetrozet

  Jde mi o automatizovanou tvorbu *.MD5, aby skript nemusel následně kontrolovat/vynechávat zbytečnosti, když soubor i *.MD5 připravuji lokálně a pak umisťuji na web.

  Pátek, 14.02.2014 12:09 | odpovědět
 79. [79] Peter

  Zdravim super zoznam ale vedel by si mi pomoct so scriptom ktory si potom vytvorim na ploche a vypise nazov pocitaca na win7??

  Pátek, 28.03.2014 10:04 | odpovědět
 80. [80] Sheckley

  ;-)Dobrá práce :-)

  Sobota, 29.03.2014 07:01 | odpovědět
 81. [81] Honza

  Kdo ví, jak vystavím kurzor na konkrétní místo v CMD okně (nejlépe do pozice 0;0)

  Něco jako CLS, ale aby mi to nesmazalo obsah CMD okna

  Čtvrtek, 03.04.2014 11:40 | odpovědět
 82. [82] Plague

  cau, jak se prosim pres cmd ve win7 prida novy uzivatel (*ucet na PC*)? Drive jsem to vedel, ale uz si to nepamatuju. Dik ;-)

  Pondělí, 07.07.2014 09:58 | odpovědět
 83. [83] Samuraj

  odpověď na [82]Plague: Vygoogli si detaily o net user /add :-)

  Pondělí, 07.07.2014 10:17 | odpovědět
 84. [84] Jirka

  odpověď na [79]Peter: echo %computername%

  nebo set computername

  Čtvrtek, 10.07.2014 13:15 | odpovědět
 85. [85] Miki

  Chybí manipulace s registrem v batch, např:

  reg query HKLM\Software\Microsoft\...

  if %errorlevel%==1 (goto RUN) else (goto END)

  REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\...

  Hledám, jak smazat registr a najíti nemůžu:-)

  Pátek, 26.09.2014 15:46 | odpovědět
 86. [86] Miki

  odpověď na [85]Miki: Už jsem našel...

  REG DELETE... Ostatně stačí v komandlajně zadat REG /? a víte příkazy,

  potom REG DELETE /? a víte vše.

  Jenom to nesmíte dělat v blbých Win 8!!!!

  Pátek, 26.09.2014 16:17 | odpovědět
 87. [87] Ron

  zdravím, mám celkem problém s nastavením IP v cmd. Po zadání příkazu "netsh interface ipv4 add address "Local Area Connection" address=192.168.1.15 255.255.255.0 192.168.1.1" vypíše: "The RPC server is unavailable."

  Prosím o pomoc.

  Děkuji

  PS: Win 7 Enterprise 32-bit, Firewall disabled, Služby pro RPC běží.

  Příkazy pro změnu a přidání DNS fungují.

  Pátek, 26.06.2015 16:01 | odpovědět
 88. [88] Micha;

  Zdravim, poradi mi nekdo, jak jednoduse vyresit tento problem?

  WinServer 2003, zalohovani pomoci CobianBackup, kdy cilem jsou sdilene adresare, ke kterym se prihlasuji uzivatele a spousteji si tam umistene soubory (vetsinou DOC nebo XLS) a pokud si vecer nevypnou PC a maji ten soubor otevreny, tak se pomoci Cobianu nezazalohuje, protoze ho ma onen uzivatel otevreny. Chtel bych tedy nejak jednoduse veskere soubory otevrene pres sdileni pred provadenim te zalohy nasilne odpojit. Hledal jsem, ale vhodny prikaz nenasel. Predem dekuji za nakopnuti :-)

  Středa, 09.09.2015 11:47 | odpovědět
 89. [89] Ben

  zdravím

  Je možné prostřednictvím cmd najít v souboru určitý text a nahradit ho jiným textem?

  Středa, 18.11.2015 13:55 | odpovědět
 90. [90] Pavel

  Zdravím,

  je nějaký příkaz na vyhledání harddisků v počítači a na vyhledání změn hardwaru v počítači? Děkuji za odepsání.

  S pozdravem

  Pavel

  Pátek, 12.08.2016 03:07 | odpovědět
 91. [91] ROlda

  odpověď na [79]Peter:

  echo %computername%

  Pátek, 07.10.2016 22:18 | odpovědět
 92. [92] zetrozet

  Prosím, abyste pro ostatní okomentoval řádek sám, dávkový soubor s jeho použitím pošlu mailem jako *.bat.TXT:

  FOR /R "%cd%" %%I in (..) do if "%cd%" == "%%~dpI" SET cdd = %%~fsI else continue

  Čtvrtek, 22.06.2017 10:28 | odpovědět
 93. [93] cerv

  zdravim,

  jde prez příkazoví řádek zjistit vypis vsech hesel co byli v PC pouzita ?

  pripadne jak

  dekuji

  Neděle, 09.12.2018 11:50 | odpovědět
 94. [94] martyn

  :-);-):-(:-(:-):-([/strong][/em][/link][strong][em][link][/strong][strong][em][/em][link][/link]

  Pondělí, 20.05.2019 09:30 | odpovědět
 95. [95] Petr

  Ahoj. Potřebuju ve Windows 7 nastavit výchozí americkou ASCII tabulku. Neví někdo, jakým příkazem to udělat?

  Neděle, 01.09.2019 11:26 | odpovědět
 96. [96] mattes

  Ahoj, prosím máte radu jak pomocí cmd refreshnout připojení přes HDMI? všechno mám zapojené, ale po uspání PC se velmi často stane, že se mi externí monitor nechce připojit.. Tak by se mi líbilo vzbudit ho příkazem do CMD

  Co vy na to? :)

  Sobota, 10.04.2021 07:45 | odpovědět
 97. [97] ...

  odpověď na [7]gerw: je to kdyz chces o slozku nahoru tak napis cd.. a kdyz chces jit do nejake slozky pod tak napis cd [napr.] windows a to te dostane do te slozky kam chces

  Neděle, 06.06.2021 19:48 | odpovědět
 98. [98] Ferdinand

  Dá se nějak v souboru *.BAT emulovat tlačítko Enter (tj. funkci "OK", čili schválení)?

  Čtvrtek, 08.09.2022 12:17 | odpovědět
 99. [99] Sten

  zkouším načíst data ze souboru do proměnné ale nedaří se mi to.

  předpokládal jsem že bych použil FINDSTR ale do proměnné se mi uloží jen příkaz a ne obsah

  set VERZE=FINDSTR VERSION= Version.id

  echo VERZE:%VERZE%

  výsledek je "FINDSTR VERSION= Version.id"

  nevíte jak to zadat aby se do proměnné načel obsah?

  Čtvrtek, 27.07.2023 07:31 | odpovědět
 100. [100] Sten

  odpověď na [99]Sten: vyřešeno příkazem FOR

  for /f "tokens=*" %%i in ('FINDSTR "VERSION=" a.txt') do set VERZE=%%i

  Čtvrtek, 27.07.2023 11:10 | odpovědět
 101. [101] Michal

  Dobrý den,

  existuje příkaz, který by vyhledal jakýkoli soubor,

  když zadáte část názvu souboru.

  A bylo by super kdyby to zároveň vypsalo i umístění.

  Takový příkaz find co funguje obráceně.

  Sobota, 12.08.2023 15:47 | odpovědět
Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách