www.SAMURAJ-cz.com 

11.08.2020 Zuzana Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Exchange Server 2016 přesun poštovních schránek a OAB

Neděle, 12.05.2019 10:52 | Samuraj - Petr Bouška |
Když provádíme migraci Exchange serveru ze starší verze, tak jeden ze zásadních kroků je přesun (či migrace) poštovních schránek z původního serveru na nový. Musíme mít zprovozněny služby na původním i novém Exchange serveru, které jsou členy stejné organizace. Pak můžeme provést přesun skupiny schránek do databáze na novém serveru.

Tento článek patří do série, která vychází z mých poznámek při migraci Exchange organizace z verze 2010 na 2016. Nejde o kompletní postup, ale o popis hlavních bodů a oblastí. Příklady se týkají určitého daného designu, ale většinou se dají zobecnit. Stejně tak, i když jde o popis migrace, tak se informace hodí i pro novou instalaci či správu.

Oficiální dokumentace Exchange Server 2016.

Nastavení limitů

Před přesunem první schránky je dobré nastavit limity na velikost schránky v rámci databáze (pokud jsme to neprovedli již při vytvoření DB) a maximální velikost přenášených zpráv na Receive Connectors (pokud jsme nenastavili při vytváření konektoru), případně i organizaci a Send Connectors.

Limity na schránku

Dokumentace Manage mailbox databases in Exchange Server, Configure storage quotas for a mailbox.

Limity nastavujeme na Mailbox DB, případně můžeme upravit pro jednotlivou schránku.

Pomocí Exchange Management Shell si můžeme vypsat souhrnně nastavení všech databází.

[PS] C:\>Get-MailboxDatabase -IncludePreExchange2013 | FT Name, Server, IssueWarningQuota, ProhibitSendQuota, ProhibitSendReceiveQuota

DBold MAILOLD  1 GB (1,073,741,824 bytes) 1.5 GB (1,610,612,736 bytes) 1.602 GB (1,719,664,640 bytes)
DBnew MAIL1   1.5 GB (1,610,612,736 bytes)  2 GB (2,147,483,648 bytes)   2.2 GB (2,362,232,832 bytes)

A následně nastavit nové databáze dle požadavků.

Set-MailboxDatabase -Identity DBnew -IssueWarningQuota "1,5 GB" -ProhibitSendQuota "2 GB" -ProhibitSendReceiveQuota "2,2 GB"

Nastavení lze i pomocí Exchange Admin Center.

 • EAC - Servers - Databases - zvolíme DB - Edit - Limits

Limity na odesílání a příjem pošty

Dokumentace Message size limits in Exchange Server.

Nastavit můžeme pro celou organizaci, na transportních konektorech, částečně na serveru nebo pro jednotlivou schránku. Nastavujeme maximální velikost odeslané nebo přijaté zprávy a maximální počet příjemců ve zprávě.

Zjištění nastavení organizace pomocí Exchange Management Shell.

[PS] C:\>Get-TransportConfig | FL MaxReceiveSize, MaxSendSize, MaxRecipientEnvelopeLimit

MaxReceiveSize            : 50 MB (52,428,800 bytes)
MaxSendSize               : 50 MB (52,428,800 bytes)
MaxRecipientEnvelopeLimit : 1000

Konfigurace v Exchange Admin Center.

 • EAC - Mail flow - Receive connectors - ikona tři tečky (More) - Organization transport settings - Limits

Zjištění nastavení na konektorech pomocí Exchange Management Shell.

Get-ReceiveConnector | FT Server, Name, MaxMessageSize, MaxRecipientsPerMessage
Get-SendConnector | FT Name, MaxMessageSize

Příklad nastavení konektorů pomocí Exchange Management Shell.

Set-SendConnector Internet -MaxMessageSize "49 MB"
Get-ReceiveConnector -Server mail1 | Set-ReceiveConnector -MaxMessageSize "49 MB" -MaxRecipientsPerMessage 1000 -MaxHeaderSize "256 kB"

Zjištění nastavení na schránce pomocí Exchange Management Shell.

[PS] C:\>Get-Mailbox bouska | FL MaxReceiveSize, MaxSendSize, RecipientLimits

MaxReceiveSize  : Unlimited
MaxSendSize     : Unlimited
RecipientLimits : Unlimited

Přesun systémových schránek

Jako první se mají přesunout systémové schránky (Arbitration Mailboxes) ze starých serverů do nové databáze.

[PS] C:\>Get-Mailbox -Arbitration -Server mailold | New-MoveRequest -TargetDatabase DBnew

DisplayName                           StatusDetail        TotalMailboxSize        TotalArchiveSize PercentComplete
-----------                           ------------        ----------------        ---------------- ---------------
Microsoft Exchange Approval Assistant WaitingForJobPickup 75.64 KB (77,452 bytes)                 0
Microsoft Exchange Federation Mailbox WaitingForJobPickup 73.12 KB (74,873 bytes)                 0
Microsoft Exchange                    WaitingForJobPickup 2.253 MB (2,362,565 ...                 0

Přesuny schránek - Mailbox Move

Dokumentace Manage on-premises mailbox moves in Exchange Server, Mailbox moves in Exchange Server.

Přesouvat můžeme jednu schránku pomocí Move Request nebo více pomocí dávky Migration Batch. Pomocí EAC se vždy vytváří dávka, i když přesouváme pouze jednu schránku (třeba označení mailboxu a vpravo Move Mailbox To another database).

Na Exchange 2010, když se provedla migrace schránky - Move Request, tak po jeho dokončení (Completed) se musel provést Clear or Remove Move Requests. Tím se odstranil příznak InTransit na schránce, do té doby nešlo provést jinou migraci.

Pro Exchange 2016 se v Remove-MoveRequest uvádí, že tento krok, nutný na Exchange 2010, již na novějších verzích není třeba provádět a tento příkaz slouží ke zrušení existujícího požadavku na přesun. Přesto v praxi, když proběhl jeden přesun schránky (je jedno zda Move Request nebo Migration Batch), tak nový přesun nemůžeme provést, dokud nesmažeme patřičný Move Request.

[PS] C:\>New-MoveRequest bouska -TargetDatabase DBnew
Mailbox 'Bouška Petr' has a completed move request associated with it. Before you create a new move request for the mailbox,
 run the Remove-MoveRequest cmdlet to clear the completed move request.

Také se uvádí, že pro odstranění Exchange 2010 Move Requests musíme použít cmdlet Remove-MoveRequest na Exchange 2010 a ne na novějším.

Příprava na přesun

Než začneme přesouvat schránky, tak si můžeme uložit určité základní informace (výstup příkazů můžeme přesměrovat do textového souboru nebo uložit do CSV), které využijeme pro plánování migrací a následné kontroly. Informace můžeme vypisovat pro vybrané schránky, databáze nebo pro všechny.

Příklady příkazů:

Get-Mailbox | FT Alias, Name, Database, ServerName -AutoSize
Get-Mailbox bouska | FT Alias, Name, Database, ServerName
Get-MailboxStatistics bouska | FT DisplayName, Database, TotalItemSize
Get-MailboxStatistics -database DBold | FT DisplayName, Database, TotalItemSize -AutoSize
Get-Mailbox -Database DBold | FT Alias, Name -AutoSize

Počet schránek v databázi a velikost DB

Před přesunem, i v jeho průběhu, se může hodit vypisovat si počet schránek, které se v jednotlivých databázích nachází. Podle toho můžeme plánovat přesuny a sledovat uvolnění DB.

[PS] C:\>Get-Mailbox -resultsize unlimited | Group-Object -Property:Database | Select-Object Name, Count |
 Sort-Object Name | Format-Table -Auto
Name      Count
----      -----
DBPFProxy     1
DBold       175
DBnew        19

Podobně nás může zajímat velikost jednotlivých databází.

[PS] C:\>Get-MailboxDatabase -Status -IncludePreExchange2013 | Select-Object Name, DatabaseSize, AvailableNewMailboxSpace |
 Sort-Object Name | FT -AutoSize

Name      DatabaseSize                     AvailableNewMailboxSpace
----      ------------                     ------------------------
DBPF      247.9 MB (259,981,312 bytes)     87.97 MB (92,241,920 bytes)
DBPFProxy 8.063 MB (8,454,144 bytes)       2.375 MB (2,490,368 bytes)
DBold    115 GB (123,498,725,376 bytes)    595 MB (623,935,488 bytes)
DBnew    13.38 GB (14,361,296,896 bytes) 879.2 MB (921,927,680 bytes)

Smazání Deleted Items

V některých případech se může hodit následující příkaz. Pokud ve schránce chceme před přesunem udělat pořádek a vymažeme velký obsah, tak se při přesunu bude stejně kopírovat, protože se standardně uchovávají smazané položky 14 dní. Můžeme si zobrazit, kolik položky zabírají, a smazat je.

[PS] C:\>Get-Mailbox bouska | Get-MailboxStatistics | FL *delete*

DeletedItemCount     : 514
TotalDeletedItemSize : 11.04 MB (11,581,031 bytes)

[PS] C:\>Search-Mailbox bouska -SearchDumpsterOnly -DeleteContent

Přesun pomocí Exchange Management Shell

Můžeme využít cmdlet New-MigrationBatch, kde je vstupem CSV soubor. Nebo cmdlet New-MoveRequest pro přesun jedné schránky či vytvoření dávky pro více schránek. Detailní informace jsou v oficiální dokumentaci.

Přesun jedné schránky provedeme jednoduše.

New-MoveRequest bouska -TargetDatabase DBnew

EMS má oproti EAC výhodu, že můžeme použít přepínače jako CompleteAfter či StartAfter a tím řídit, kdy migrace proběhne.

Dále máme řadu cmdletů, které zobrazí informace. Můžeme si zobrazit existující Move Request pro všechny přesouvané schránky (ty se vytvoří i z dávky pro každou schránku), stejně tak Migration Batch a z nich vypsat uživatele, souhrnné statistiky (bere pouze existující (nesmazané) migrace) a statistiky pro jednotlivé schránky.

Get-MoveRequest
Get-MigrationBatch
Get-MigrationUser
Get-MigrationStatistics
Get-MigrationUserStatistics

Smazání starých požadavků na přesun

Jak jsme si uvedli, pokud chceme provádět nový přesun schránky, tak musíme smazat starý požadavek. Můžeme třeba smazat všechny dokončené.

Get-MoveRequest -MoveStatus Completed | Remove-MoveRequest -Confirm:$false

Pozn.: Pokud smažeme Migration Batch, třeba v EAC, tak se smažou i všechny navázané Move Request.

Přesun pomocí Exchange Admin Center

EAC provádí vždy dávkový přesun Migration Batch, kde můžeme jednoduše definovat parametry, a buď ručně vybrat schránky, nebo použít CSV soubor.

 • EAC - Exchange Admin Center
 • Recipients - Migration
 • klikneme na + (New) - Move to a different database
 • přidáme schránky, které chceme přesunout
 • v dalším kroku pojmenujeme dávku (batch) a zvolíme DB, kam chceme schránky přesunout
 • v posledním kroku volíme, na jakou adresu se zašle report o dokončení, můžeme nechat automatické zahájení a ukončení dávky nebo nastavit ručně

Pozn.: Přesun schránky probíhá jako standardní transport, takže se k celému obsahu vytváří transakční logy. Proto je třeba při migraci myslet na to, aby se nám nezaplnil disk pro tyto logy.

Pokud celá dávka nedoběhne, například když je na nějaké schránce chyba, tak můžeme znovu spustit (Resume) pro nedokončené schránky. Statistiky pro jednotlivé schránky zobrazíme, když vybereme dávku a na pravé straně v sekci Mailbox status klikneme na View Details. Zde můžeme nějakou schránku odstranit z dávky, ale přidat novou bohužel nelze.

Přesun Discovery Search Mailbox

Po přesunu všech systémových i uživatelských schránek, zůstala v jedné staré databázi ještě schránka DiscoverySearchMailbox. O té se většina migračních návodů nezmiňuje. Jde o schránku pro ukládání výsledků hledání In-Place eDiscovery. Našel jsem různé informace, že pro Exchange 2016 není třeba či opačně je nutná, a buď se má migrovat nebo vytvořit znovu (Delete and re-create the default discovery mailbox in Exchange). Radši jsem provedl migraci. Nějaké další info Discovery Mailbox In Exchange 2010, Migrate Discovery Search Mailbox from Exchange 2010 to Exchange 2013?.

[PS] C:\>Get-Mailbox -RecipientTypeDetails DiscoveryMailbox | FT Name, Database

Name                                                         Database
----                                                          --------
DiscoverySearchMailbox {D919BA05-46A6-415f-80AD-7E09334BB852} DBold

[PS] C:\>New-MoveRequest DiscoverySearchMailbox* -TargetDatabase DBnew

DisplayName              StatusDetail        TotalMailboxSize        TotalArchiveSize PercentComplete
-----------              ------------        ----------------        ---------------- ---------------
Discovery Search Mailbox WaitingForJobPickup 76.48 KB (78,319 bytes)                  0

Průběh přesunu schránek - jak postupovat při migraci

Obecně může přesun schránky probíhat za provozu. Ve chvíli, kdy se dokončí, tak je uživatel upozorněn, že má restartovat Outlook. Pak je potřeba, aby se stáhnul Autodiscover s novými informacemi. V řadě případů to proběhlo bez problémů automaticky, ale ne vždy. Podle informací záleží na replikaci AD DS a kešování Autodiscover. Lepší je patrně dokončovat migraci schránky mimo pracovní dobu.

Pro problém, kdy Autodiscover nevrací správné údaje, jsem nalezl informaci v článku Troubleshooting connection issues from users migrated from Exchange 2010 to Exchange 2013/2016 , že je možno provést restart aplikačního poolu na IIS (na všech Exchange serverech). To okamžitě vyřešilo problém přístupu uživatele na přesunutou schránku.

Restart-WebAppPool MSExchangeAutodiscoverAppPool

Offline Address Books (OAB)

Dokumentace Email addresses and address books in Exchange Server, Offline address books in Exchange Server.

 • Global Address List (GAL)  - hlavní seznam všech příjemců v organizaci, standardně Default Global Address List
 • Address List - dynamická podmnožina GALu, která obsahuje skupinu příjemců, třeba všechny distribuční skupiny
 • Offline Address Book (OAB) - skupina Address Lists, kterou si mohou uživatelé stáhnout a použít, když jsou offline, standardně obsahuje Default Global Address List

OAB bylo v Exchange 2013 vylepšeno, takže je podporována pouze verze 4, distribuce pouze web-based, generování probíhá v určené Arbitration schránce a ne určeném serveru. Proto se generování OAB nemusí přesouvat na jiný server, jako při migraci na Exchange 2010. Přesune se pouze Organization Mailbox SystemMailbox{bb558c35-97f1-4cb9-8ff7-d53741dc928c}.

Nastavení OAB

Při instalaci prvního Exchange 2016 se vytvoří nový OAB (má v názvu Ex2013, i když jde o verzi 2016) verze 4. Všechny OAB v organizaci si můžeme vypsat.

[PS] C:\>Get-OfflineAddressBook

Name                                  Versions   AddressLists
----                                  --------   ------------
Default Offline Address List          {Version4} {\Default Global Address List}
Default Offline Address List (Ex2013) {Version4} {\Default Global Address List}

K jednotlivým databázím schránek můžeme přiřadit OAB, který schránky v ní použijí. Pokud OAB přiřazený nemáme, tak se použije nejnovější verze. Pokud máme velkou organizaci a vytvořené speciální OAB, které neobsahují vše, tak se před migrací schránek doporučuje nastavit na nové DB požadované OAB. Obecně se doporučuje mít OAB nastaveno, aby bylo jasné, jaký OAB se využije.

[PS] C:\>Get-MailboxDatabase -IncludePreExchange2013 | FT Name, OfflineAddressBook

Name   OfflineAddressBook
----   ------------------
DBold  \Default Offline Address List
DBnew

V běžné firmě může nový OAB obsahovat to samé jako starý a můžeme rovnou nastavit použití nového OAB. Buď na jednotlivé DB, nebo na všechny (v příkladu pouze DB na nových serverech).

Set-MailboxDatabase DBnew -OfflineAddressBook "Default Offline Address List (Ex2013)"
Get-MailboxDatabase | Set-MailboxDatabase -OfflineAddressBook "Default Offline Address List (Ex2013)"

Vypsat si můžeme samozřejmě i existující GALy a Address Listy.

Get-GlobalAddressList
Get-AddressList

Generování OAB

Generování OAB řídí Mailbox Assistant se jménem OABGeneratorAssistant, který běží pod službou Microsoft Exchange Mailbox Assistants. Probíhá v určeném Arbitration Mailbox, který má ve vlastnosti PersistedCapability hodnotu OrganizationCapabilityOABGen. Standardně probíhá generování OAB každých 8 hodin. Outlook klient si defaultně stahuje OAB každých 24 hodin nebo můžeme vyvolat manuálně.

Změnit plánované generování OAB můžeme podle postupu Change the offline address book generation schedule in Exchange Server. Generování (aktualizaci) OAB můžeme vyvolat manuálně pomocí cmdletu Update-OfflineAddressBook, Use the Exchange Management Shell to update offline address books. Soubory OAB se ukládají na Exchange serveru do složky %ExchangeInstallPath%ClientAccess\OAB\<OAB GUID>.

zobrazeno: 3168krát | Komentáře [0]

Autor:

Související články:

Migrace Exchange organizace 2010 na 2016

Prováděl jsem migraci organizace z Exchange Server 2010 na Exchange Server 2016. Celý proces byl dost náročný a dlouhý (i se studiem mi trval 4 měsíce). V průběhu jsem narazil na množství problémů, chyb a nedostatků (i v oficiální dokumentaci). Ze svých poznámek vytvářím tuto sérii. Nejde o kompletní návod na přechod, ale o hlavní body a zmínky problémů, na které jsem narazil. Jednotlivé články popisují různé oblasti Exchange Server 2016, takže nejde pouze o přechod ze starší verze, ale hodí se i pro novou instalaci či správu.

Microsoft Exchange

Jednou částí mé práce je administrace poštovního serveru od firmy Microsoft, tedy Exchange Serveru. Články začínají u verze 2003 a jak jde čas, tak pokračují dále.

Pokud se Vám článek líbil, tak mne potěšíte, když uložíte odkaz na některý server:

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O


Ochrana proti SPAMu, zdejte následující čtyři znaky image code

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách