www.SAMURAJ-cz.com 

03.03.2024 Kamil Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Exchange Server 2016 Public Folders a jejich migrace

Pátek, 24.05.2019 08:32 | Samuraj - Petr Bouška |
Od Exchange 2013 máme modernizované veřejné složky (Modern Public Folders), které se ukládají do speciálních schránek uvnitř standardní Mailbox Database. Stručně si popíšeme vlastnosti těchto veřejných složek a dále se budeme věnovat migraci Legacy Public Folders ze starého serveru 2010 na nový.

Tento článek patří do série, která vychází z mých poznámek při migraci Exchange organizace z verze 2010 na 2016. Nejde o kompletní postup, ale o popis hlavních bodů a oblastí. Příklady se týkají určitého daného designu, ale většinou se dají zobecnit. Stejně tak, i když jde o popis migrace, tak se informace hodí i pro novou instalaci či správu.

Oficiální dokumentace Exchange Server 2016, Public folders.

Public Folders (PF) - Veřejné složky

Dokumentace Modern public folder deployment best practices, Modern Public Folders.

Původní veřejné složky, které existovaly ještě na Exchange 2010, se označují jako Legacy Public Folders. Jejich obsah se ukládal do speciálního typu databáze Public Folder Database. Které jsme mohli replikovat na jiné servery a daným způsobem využívat a spravovat. Vše fungovalo jinak, než databáze pro schránky. Microsoft roky mluvil o tom, že veřejné složky zruší. Nakonec je místo toho přepracoval a nově se o nich mluví jako o Modern Public Folders. Jejich obsah se ukládá do speciálního typu schránky uvnitř standardní Mailbox Database.

původními veřejnými složkami byla řada problémů a měly řadu nedostatků. Bohužel si myslím, že jejich předělání nebylo uděláno příliš dobře. Jedním z velkých nedostatků byla pravidla (Rules), která mílově zaostávají za pravidly (Rules & Alerts), která můžeme konfigurovat na schránce. Bohužel nastavení pravidel je stále stejné.

Na druhou stranu fungovaly replikace a uživatelé se podle lokality mohli připojovat k replice, která k nim byla blízko. I když pak bylo zpoždění v zobrazení zpráv. Nyní máme repliky pouze pro případ výpadku či přepnutí (DAG) a všichni uživatelé se připojují ke stejnému serveru. Doporučení je rozdělit veřejné složky podle přístupu v rámci lokalit a podle toho je umístit do různých schránek, ale v praxi přistupují uživatelé na lokalitách ke stejným složkám a ne rozdílným.

Protože jsou nyní veřejné složky umístěny ve schránce, tak musíme řešit velikost této schránky, limity, případné rozdělování do dalších schránek a řadu zbytečných problémů.

Zajímavý článek o analýze logů Modern public folders logging and when to use it.

Architektura veřejných složek

Moderní veřejné složky využívají infrastrukturu poštovních schránek a díky tomu mohou využít existující technologie pro vysokou dostupnost a ukládání databáze schránek. Public Folder architektura používá speciálně navržené poštovní schránky, kde se ukládá hierarchie i obsah veřejných složek. Již tedy neexistuje speciální Public Folder Database, ale využívá se klasická Mailbox Database. Díky tomu můžeme využít Database Availability Group (DAG).

V praxi můžeme vytvořit speciálně vyhrazenou mailbox DB (jednu nebo více) pro veřejné složky, nebo použít některou existující, a v ní vytvořit jednu nebo více Public Folder schránek. Uvnitř každé schránky můžeme vytvořit řadu veřejných složek. Z pohledu uživatele se na PF nic nemění a vše vypadá stejně jako na Exchange 2010.

Veřejné složky se ukládají do Public Folder Mailboxes, které jsou dvou typů

 • Primary hierarchy mailbox - jediná zapisovatelná verze hierarchie veřejných složek, její kopie je v každé PF schránce, ale pouze pro čtení, případně obsah veřejných složek
 • Secondary hierarchy mailboxes - obsahuje kopii hierarchie PF pro čtení a obsah veřejných složek

Hierarchie veřejných složek obsahuje vlastnosti složky, oprávnění a pozici složky ve stromové struktuře. Hierarchie neobsahuje informace o emailové adrese pro mail-enabled PF. Adresy jsou uloženy u objektu v AD DS.

Microsoft dříve doporučoval, aby v Primary hierarchy byla pouze hierarchie, a řešil tedy pouze její změny a replikace, a nenacházely se tam žádné veřejné složky. Nyní toto doporučení píše pro případ, kdy máme více než 50 PF schránek. Každopádně při migraci z Exchange 2010 nemůžeme určit, kam se jednotlivé veřejné složky umístí, a automaticky je řada z nich uložena do Primary hierarchy mailbox. Další doporučení je nastavit na primární schránku IsExcludedFromServingHierachy na $True.

Každá schránka tedy obsahuje kompletní hierarchii plus určitou množinu dat (veřejných složek). Probíhá Single-master replikace hierarchie složek pomocí Incremental Change Synchronization (ICS). Pro replikaci dat můžeme využít DAG. Nemohou současně fungovat Legacy PF a Modern PF. Schránky veřejných složek (PF mailbox) můžeme mít v různých databázích. Jednotlivé veřejné složky se vytváří v některé PF schránce. Při vytváření nemůžeme určit schránku, kde se má vytvořit, to si automaticky řídí systém. PF schránka může mít maximální velikost 100 GB a 2000 spojení, viz. Limits for public folders. Pokud potřebujeme zvětšit prostor pro veřejné složky, tak přidáme novou PF schránku. Můžeme využít skript Split-PublicFolderMailbox.ps1.

Správa se provádí pomocí Exchange Admin Center nebo Exchange Management Shell.

 • EAC - Public folders - Public folder mailboxes
EAC Public Folders

Hierarchie veřejných složek

Struktura (hierarchie) PF vypadá obdobně jako na Exchange 2010.

 • \ - kořen
 • IPM_SUBTREE - obsahuje vlastní složky, v cestě se již nepoužívá a bere se jako kořen
 • NON_IPM_SUBTREE - System Public Folders, v moderních složkách obsahuje jedinou podsložku DUMPSTER_ROOT, kde je pro každou složku její Dumpster, pokud se smaže položka obsahu, tak se přesune do Dumpster a zde zůstává po určitou dobu, než se úplně odstraní

Pokud chceme vypsat NON_IPM_SUBTREE, tak musíme zavolat:

Get-PublicFolder -Identity \NON_IPM_SUBTREE -Recurse
Legacy Public Folders

Kvóty veřejných složek

Dokument Understanding modern public folder quotas.

Protože jsou PF mailbox umístěny v mailbox DB, tak se na schránku uplatní standardní limity na velikost schránky (IssueWarningQuota, ProhibitSendQuota, ProhibitSendReceiveQuota), které jsou nastaveny na databázi. Výchozí limit je cca 2 GB, přitom ve schránce se většinou nachází řada veřejných složek, které jsou v praxi větší. Microsoft doporučuje nastavit limit na 25 GB, maximálně 100 GB.

Standardně je na schránce nastaven atribut UseDatabaseQuotaDefaults na True a pak se využívá kvóta nastavená na Mailbox DB. Můžeme tedy změnit nastavení na databázi nebo nastavit limit přímo na PF schránku. To je ale limit na velikost obsahu schránky a tedy dohromady všech veřejných složek, které jsou v ní umístěné.

Zjištění informací (i nastavení limitů) můžeme pomocí Exchange Admin Center nebo Exchange Management Shell cmdletů Get-Mailbox | FT Name, UseDatabaseQuotaDefaults, Get-MailboxDatabase | FT Name, *Quota.

Pokud chceme nastavit limit na jednotlivé veřejné složky, tak můžeme globálně v nastavení organizace (default je neomezeno).

[PS] C:\>Get-OrganizationConfig | FL DefaultPublic*

DefaultPublicFolderAgeLimit             :
DefaultPublicFolderIssueWarningQuota    : Unlimited
DefaultPublicFolderProhibitPostQuota    : Unlimited
DefaultPublicFolderMaxItemSize          : Unlimited
DefaultPublicFolderDeletedItemRetention : 30.00:00:00
DefaultPublicFolderMovedItemRetention   : 7.00:00:00

Nebo na jednotlivých veřejných složkách. Pokud vytvoříme podsložku, tak dědí nastavení rodiče, ale pokud na složce změníme, tak se na podsložkách nepřepíše. Velikostní limit se týká pouze dané složky a ne podsložek.

[PS] C:\>Get-PublicFolder \Slozka | FL *Quota, MaxItemSize

ProhibitPostQuota : Unlimited
IssueWarningQuota : Unlimited
MaxItemSize       : Unlimited

Velikost schránky veřejných složek je třeba sledovat, aby nám nepřestala přijímat poštu. Pokud se příliš zaplní, tak je třeba některé PF přesunout do nové schránky. Zmínka je v Public folder moves a následně popis pro Exchange 2013 Move a public folder to a different public folder mailbox. Využívají se cmdlety New-PublicFolderMoveRequest a Move-PublicFolderBranch.ps1 nebo připravený skript Split-PublicFolderMailbox.ps1. Když vytváříme veřejnou složku, tak nemůžeme určit, v jaké schránce se má vytvořit. Takže jedině následně můžeme provést přesun.

Na Exchange Online probíhá (jednou za čas) automatické přesouvání PF a vytváření nových schránek, pokud se příliš zaplní. Info Modern public folders.

Právo odesílat (Send As) za veřejnou složku

Zajímavá vlastnost je omezení při konfiguraci v Exchange Admin Center, kde můžeme nastavit oprávnění Send As.

 • EAC - Exchange Admin Center
 • Public Folders - Public Folders
 • doklikáme se na požadovanou složku a tu označíme
 • klikneme na tužku - Edit
 • pod Delivery Options se nastavuje Send As

Zde se nám pro přidání nabízí pouze účty s emailovou schránkou.

EAC Public Folders Send As

Pomocí PowerShellu můžeme přidat i účet bez emailu. Po přidání uvidíme účet i v EAC.

Add-ADPermission "Dohled operátoři" -User no.email -ExtendedRights "Send As"

Mizející adresy v pravidle (PF rules)

Na veřejné složce vytvoříme pomocí Folder assistant nějaké pravidlo (třeba přeposílání zpráv od určitého příjemce), kde použijeme položku From nebo Sent To. Tam zadáme ručně (ne výběrem ze seznamu) nějakou adresu. Pravidlo uložíme a můžeme otestovat, že funguje. Když se znovu vrátíme do Folder assistant nebo pravidlo otevřeme, tak je položka From prázdná.

EAC Public Folders - Flolder Assistant

Řešení je, po zadání adresy kliknout na tlačítko Check Names, adresa se podtrhne a od té doby se neztrácí.

Zobrazení veřejných složek v OWA

Webové rozhraní pro přístup k poště se dříve jmenovalo Outlook Web App (OWA). Na Exchange Server 2016 bylo přejmenováno na Outlook on the web. Přístup na Public Folders je nyní komplikovanější.

Zobrazení veřejných složek se provádí vložením mezi oblíbené.

 • ve webovém rozhraní máme zobrazenu poštu - Mail
 • klikneme pravým tlačítkem na Favorites
 • zvolíme Add public folder to Favorites
Outlook Web App - Public Folders 1
 • zvolíme složku a nahoře klikneme na Add to Favorites
Outlook Web App - Public Folders 2

Migrace veřejných složek - Public Folder Migration

Migrace veřejných složek je docela slušně popsána přímo u Microsoftu (i když jsou vidět chyby, jak texty kopírují mezi verzemi nebo typy migrace). Hlavně jde o článek Use batch migration to migrate Exchange 2010 public folders to Exchange 2016, ale pro nějaké info je dobré nahlédnout i do

Další popisy migrace na internetu

Při migraci z Exchange 2010 na Exchange 2016 máme fungující organizaci s Exchange Server 2010, do které jsme přidali nové servery Exchange Server 2016. Pro provedení přesunu veřejných složek je důležité, jak funguje přístup pro uživatele.

Na Exchange 2010 můžeme provozovat pouze Legacy Public Folders a na Exchange 2016 pouze Modern Public Folders. V Exchange organizaci může být aktivní pouze jeden typ veřejných složek, takže nemůžeme dohromady využívat nové i staré PF. Migrace se musí provést v jednom kroku (můžeme vytvořit pouze jeden Migration Batch) pro všechny složky a jednorázově dojde k přepnutí.

Uživatel, který má schránku na Exchange 2010, se může připojit pouze do Legacy Public Folders, na nové se nedostane. Pokud nastavíme koexistenci (Exchange Server 2016 koexistence Public Folders), tak je uživatel se schránkou na Exchange 2016 přesměrován na Exchange 2010 a může tak přistupovat k Legacy Public Folders (to funguje pouze z aplikace Outlooku, ne z OWA). Po přepnutí může přistupovat na Modern Public Folders. Proto je potřeba nejprve migrovat schránky na Exchange 2016 a pak teprve veřejné složky.

Pravidla na veřejných složkách (Public Folder Rules) se migrují spolu s daty a zůstávají stále stejná (nedostanou vlastnosti jako pravidla na schránce). Stejně tak se migrují oprávnění. Než začneme migrovat PF, tak musí být Arbitration Mailbox přesunutý na nový Exchange.

Postup migrace veřejných složek

Postup vychází z článku Use batch migration to migrate Exchange 2010 public folders to Exchange 2016. Dále jsou uvedeny pouze poznámky z průběhu.

 1. stažení migračního skriptu - Public Folders Migration Scripts
 2. příprava na migraci - vytvoření aktuálního seznamu PF, kontrola jmen, kontrola, že jsme již neprováděli migraci a neexistují PF Mailbox
 3. generování CSV souborů
 4. vytvoření Public Folder Mailboxes
 5. vytvoření migrační dávky a zahájení migrace do stavu Synced
 6. zamknutí PF na Exchange 2010 - až do dokončení migrace jsou PF nedostupné
 7. dokončení migrace - finální synchronizace do stavu Completed, odemknou se PF na Exchange 2016, může trvat několik hodin
 8. test a odemčení PF pro přístup uživatelů
 9. poslední krok je odstranění PF databází z Exchange 2010 - Remove Public Folder Databases

Kontrola replik PF na Exchange 2010

Pokud máme více (replikovaných) PF DB, tak bychom měli zkontrolovat, že DB, z které budeme migrovat, obsahuje kompletní data. Můžeme použít skript Exchange 2010 Public Folder Replication Report V2 (updated).

.\Get-PublicFolderReplicationReportV2.ps1 -Filename PFreport.html

Odstranění replik PF a DB

Volitelně nyní můžeme odstranit repliky (databáze) veřejných složek. Abychom mohli smazat databázi veřejných složek, tak nesmí obsahovat žádnou repliku. Proto musíme nejprve odstranit repliky. Remove Public Folder Databases
Na Exchange 2010 si můžeme vypsat repliky.

Get-PublicFolder -Recurse | FT Name, Replicas -AutoSize

Dále využijeme skript pro přesun replik na jiný server, kde již máme PF DB.

cd "C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Scripts"
.\MoveAllReplicas.ps1 -Server MailOld2 -NewServer MailOld1

Následně je možno smazat databázi.

 • EMC - Exchange Management Console
 • Organization Configuration - Mailbox - Database Management
 • vybereme databázi veřejných složek a klikneme na Remove
 • potvrdíme Yes

System Public Folders - \NON_IPM_SUBTREE

Jak jsme si uvedli, tak se v Modern PF využívá pouze jediná systémová složka a to je Dumpster. Když si vypíšeme aktuální stav, tak tam můžeme mít řadu složek. Při migraci se patrně vůbec nepřenáší, i když se objeví v seznamu na migraci. Já jsem je dopředu detailně procházel (viz. dále) a mazal.

Get-PublicFolder -Identity \NON_IPM_SUBTREE -Recurse

Pokud jsme již dříve migrovali na Exchange 2010 ze starší verze, tak se nám mohly přenést systémové složky, které již na 2010 nebyly třeba. Exchange 2010 Understanding Public Folders

Pokud nastavíme využití web verze OAB, tak se od Outlooku 2007 nepoužívá:

 • OAB a Free/Busy informace

Již na Exchange 2010 nejsou využívány a můžeme smazat:

 • OWAScratchPad*
 • StoreEvents*
 • schema-root + subfolders

Co nepotřebujeme, ale odstranění vrací chybu:

 • Events Root
 • OFFLINE ADDRESS BOOK
 • SCHEDULE+ FREE BUSY

Podle všeho zůstává jediná složka:

 • EFORMS REGISTRY

Kontroly na Exchange 2010

Uložíme různé údaje o aktuálním stavu PF.

Get-PublicFolder -Recurse | Export-CliXML Legacy_PFStructure.xml
Get-PublicFolderStatistics -ResultSize unlimited | Export-CliXML Legacy_PFStatistics.xml
Get-PublicFolder -Recurse | Get-PublicFolderClientPermission | Select-Object Identity,User -ExpandProperty AccessRights |
 Export-CliXML Legacy_PFPerms.xml
Get-PublicFolder -Recurse | FT -AutoSize > Legacy_PFlist.txt
Get-PublicFolder -Identity \NON_IPM_SUBTREE -Recurse | FT -AutoSize > Legacy_PFlist2.txt

Pokud máme v názvu nějaké složky lomítko, tak musíme přejmenovat (nemělo by být třeba řešit NON_IPM_SUBTREE).

[PS] C:\>Get-PublicFolderStatistics -ResultSize Unlimited | Where {($_.Name -like "*\*") -or ($_.Name -like "*/*") } |
 Format-List Name, Identity

Name     : EX:/o=Firma/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)
Identity : 000000001A447390AA6611CD9BC800AA002FC45A0300DD113CE465279C4DB0B0DB8659D2AAA20000000000070000

[PS] C:\>Get-PublicFolder -Identity 000000001A447390AA6611CD9BC800AA002FC45A0300DD113CE465279C4DB0B0DB8659D2AAA20000000000070000

Name                                                      Parent Path
----                                                      -----------
EX:/o=Firma/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOH... \NON_IPM_SUBTREE\SCHEDULE+ FREE BUSY

Kontrola, že již neprobíhala migrace.

[PS] C:\>Get-OrganizationConfig | FL PublicFoldersLockedforMigration, PublicFolderMigrationComplete

PublicFoldersLockedForMigration : False
PublicFolderMigrationComplete   : False

Kontroly na Exchnage 2016

Get-PublicFolderMigrationRequest | Get-PublicFolderMigrationRequestStatistics -IncludeReport | Format-List
Get-MigrationBatch | ?{$_.MigrationType.ToString() -eq "PublicFolder"}
Get-Mailbox -PublicFolder 

Generování CSV souborů na Exchange 2010

První skript vytvoří seznam veřejných složek a jejich velikostí.

.\Export-PublicFolderStatistics.ps1 FolderSize.csv mailold.firma.local

Druhý skript vezme výsledek prvního, a podle zadané maximální velikosti, rozdělí složky do schránek. Soubor obsahuje vždy pouze první složku, která má přijít do další schránky (působí to zvláštně). Výsledek můžeme editovat a upravit dle svých požadavků.

.\PublicFolderToMailboxMapGenerator.ps1 15000000000 FolderSize.csv PFMailboxes.csv

Vytvoření Public Folder Mailboxes na Exchange 2016

Můžeme využít připravený skript Create-PublicFolderMailboxesForMigration.ps1, který nám automaticky vytvoří schránky pro PF. Ale pokud si chceme schránky více rozdělit, a třeba je umístit do více databází, tak mi přijde lepší vytvořit ručně. První schránka pro veřejné složky musí mít nastaven mód HoldForMigration.

New-Mailbox -Name PFmailbox1 -PublicFolder -Database DB-PF1 -HoldForMigration -IsExcludedFromServingHierarchy:$True
New-Mailbox -Name PFmailbox2 -PublicFolder -Database DB-PF2 -IsExcludedFromServingHierarchy:$True

Pokud je třeba, tak můžeme manuálně vyvolat replikaci hierarchie veřejných složek na všech schránkách.

Get-Mailbox -PublicFolder | Update-PublicFolderMailbox -InvokeSynchronizer

Kontrola stavu veřejných složek.

[PS] C:\>Get-Mailbox -PublicFolder | fl name, *hierarchy*

Name                           : PFmailbox0
IsExcludedFromServingHierarchy : True
IsHierarchyReady               : True
IsHierarchySyncEnabled         : True

Name                           : PFmailbox1
IsExcludedFromServingHierarchy : True
IsHierarchyReady               : False
IsHierarchySyncEnabled         : True

To, že pouze první schránka (primární) ukazuje atribut IsHierarchyReady jako True je v pořádku. U ostatních se takto zobrazí, až když jsou aktivovány nové veřejné složky (dojde k přepnutí).

Vytvoření migrační dávky a zahájení migrace na Exchange 2016

[PS] C:\>New-MigrationBatch -Name PFMigration -SourcePublicFolderDatabase (Get-PublicFolderDatabase -Server mailold.firma.local) `
 -CSVData (Get-Content PFMailboxes.csv -Encoding Byte) -NotificationEmails postmaster@firma.cz 

Identity    Status  Type         TotalCount
--------    ------  ----         ----------
PFMigration Stopped PublicFolder 5

[PS] C:\>Start-MigrationBatch PFMigration

Pozn.: Pokud si nyní zobrazíme stav schránek veřejných složek, tak by mělo být IsHierarchyReady všude True.

Zamknutí PF na Exchange 2010 - začíná výpadek

Tímto krokem pokračujeme, až když jsou všechny migrační úlohy (Jobs) ve stavu Synced. To můžeme ověřit na Exchange 2016 některým ze způsobů:

Get-MigrationUser -BatchID PFMigration | Get-MigrationUserStatistics
Get-PublicFolderMailboxMigrationRequest
Get-MigrationBatch PFMigration

Pak se připojíme na Exchange 2010. Můžeme ověřit nastavení:

[PS] C:\>Get-OrganizationConfig | FL *public*

DefaultPublicFolderDatabase            :
PublicFolderContentReplicationDisabled : False
PublicFoldersLockedForMigration        : False
PublicFolderMigrationComplete          : False
PublicFolderDatabaseRetention          : 30.00:00:00
ForeignForestPublicFolderAdminUSGSid   :

Nastavíme zamčení veřejných složek v konfiguraci organizace, tím se zamezí přístupu k Legacy PF.

Set-OrganizationConfig -PublicFoldersLockedForMigration:$true

Narazil jsem na jednu radu, aby se urychlil začátek migrace. Provést restart IIS na Exchange 2010, aby se smazala cache.

iisreset /noforce

Pokud se služby pouze zastaví a nenastartují, tak spustíme

NET START IISADMIN
NET START W3svc

Dokončení migrace na Exchange 2016 na Exchange 2016

Nejprve nastavíme typ PF na Remote (což jsme již patrně udělali při nastavení koexistence).

Set-OrganizationConfig -PublicFoldersEnabled Remote

Pak můžeme nechat dokončit migraci veřejných složek (závěrečná synchronizace).

Complete-MigrationBatch PFMigration

Stav migrační úlohy se mění ze Synced na Completing (to může trvat dlouho) a po úspěšném konci na Completed. Po dokončení migrace již vidíme PF v EAC - Public Folders.

Závěrečný test veřejných složek na Exchange 2016

Pro otestování přiřadíme nějakému uživateli napevno schránku veřejných složek a otestujeme, zda fungují běžné operace nad PF.

Set-Mailbox -Identity bouska -DefaultPublicFolderMailbox PFMailbox0

V praxi nějakou dobu trvá, než uživatel v Outlooku uvidí migrované veřejné složky. Nejprve složky úplně zmizely, pak se k nim Outlook nemohl připojit (psal chybu) a až po nějaké době bylo vše funkční. Musí si také stáhnout nový Autodiscover, aby se mohl připojit k novým složkám. Pro urychlení můžeme v Outlooku vymazat cache a na Exchange  2016 serverech restartovat pool pro Autodiscover.

Restart-WebAppPool MSExchangeAutodiscoverAppPool

Před migrací jsme si uložili různé seznamy a údaje o veřejných složkách. Nyní můžeme provést to samé na migrovaných a porovnat.

Get-PublicFolder -Recurse | Export-CliXML New_PFStructure.xml
Get-PublicFolderStatistics -ResultSize unlimited | Export-CliXML New_PFStatistics.xml
Get-PublicFolder -Recurse | Get-PublicFolderClientPermission | Select-Object Identity, User -ExpandProperty AccessRights |
 Export-CliXML New_PFPerms.xml
Get-PublicFolder -Recurse | FT -AutoSize > PFlist.txt
Get-PublicFolder -Identity \NON_IPM_SUBTREE  -Recurse | FT -AutoSize > PFlist2.txt

Odemčení veřejných složek

Na Exchange 2016 povolíme na PF schránkách obsluhovat klienty.

Get-Mailbox -PublicFolder | Set-Mailbox -PublicFolder -IsExcludedFromServingHierarchy $false

Na Exchange 2010 nastavíme příznak, že je dokončena migrace. Tím se povolí doručování mailů do Modern PF.

Set-OrganizationConfig -PublicFolderMigrationComplete:$true

Na Exchange 2016 nastavíme typ PF na Local.

Set-OrganizationConfig -PublicFoldersEnabled Local

Pro uživatele, kde jsme testovali migrované PF, můžeme vrátit výchozí nastavení.

[PS] C:\>Set-Mailbox -Identity bouska -DefaultPublicFolderMailbox $None
[PS] C:\>Get-Mailbox bouska | FL *public*

IsRootPublicFolderMailbox    : False
DefaultPublicFolderMailbox   :
EffectivePublicFolderMailbox : firma.local/Users/PFmailbox0 

Odstranění staré PF DB na Exchange 2010

Oficiální dokumentace Use batch migration to migrate Exchange 2010 public folders to Exchange 2016 říká, že máme použít standardní způsob Remove Public Folder Databases. Ale nyní již nemůžeme pracovat s původními PF, takže ani nelze přesouvat replikace. Jednotlivé databáze jdou rovnou odstranit. Když budeme odstraňovat poslední PF DB, tak dostaneme upozornění, které potvrdíme.

Exchange 2010 potvrzení odstranění poslední PF DB

Na jednotlivých databázích schránek jsme měli přiřazenu databázi PF v atributu PublicFolderDatabase. Ten je využíván pouze pro Exchange 2010 a po odstranění PF FB na Exchange 2010 se vynuluje.

[PS] C:\>Get-MailboxDatabase | FT ID, Server, PublicFolderDatabase

Id        Server     PublicFolderDatabase
--        ------     --------------------
DB1       MAIL1      DBPF

[PS] C:\>Get-MailboxDatabase | FT ID, Server, PublicFolderDatabase

Id        Server     PublicFolderDatabase
--        ------     --------------------
DB1       MAIL1

Nikde se to neuvádí, ale můžeme také zrušit nastavení, která jsme dělali pro koexistenci PF. Odstranit Proxy schránku a databázi a zrušit nastavení.

Set-OrganizationConfig -RemotePublicFolderMailboxes $none

Manuální odeslání zpráv z fronty

Po dobu, kdy nebyly veřejné složky dostupné, se do nich nedoručovaly zprávy, ale zůstávaly ve frontě. Podle nastavených parametrů se budou po nějaké době doručovat, ale můžeme vyvolat doručení ručně. Na frontu se můžeme podívat v Exchange Toolbox - Queue Viewer nebo Exchange Management Shell.

[PS] C:\>Get-Queue

Identity           DeliveryType          Status MessageCount Velocity RiskLevel OutboundIPPool NextHopDomain
--------           ------------          ------ ------------ -------- --------- -------------- -------------
mail1\Shadow\11355 ShadowRedundancy      Ready  24           0        Normal    0              mail1.firma.local

[PS] C:\>Retry-Queue mail1\Shadow\11355 -Resubmit $true
zobrazeno: 6739krát | Komentáře [0]

Autor:

Související články:

Migrace Exchange organizace 2010 na 2016

Prováděl jsem migraci organizace z Exchange Server 2010 na Exchange Server 2016. Celý proces byl dost náročný a dlouhý (i se studiem mi trval 4 měsíce). V průběhu jsem narazil na množství problémů, chyb a nedostatků (i v oficiální dokumentaci). Ze svých poznámek vytvářím tuto sérii. Nejde o kompletní návod na přechod, ale o hlavní body a zmínky problémů, na které jsem narazil. Jednotlivé články popisují různé oblasti Exchange Server 2016, takže nejde pouze o přechod ze starší verze, ale hodí se i pro novou instalaci či správu.

Microsoft Exchange

Jednou částí mé práce je administrace poštovního serveru od firmy Microsoft, tedy Exchange Serveru. Články začínají u verze 2003 a jak jde čas, tak pokračují dále.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách